Aan de leden van het Vlaams Parlement
Aan de Vlaamse bevolking
Brakel, 23 januari 2024,

Geacht lid van het Vlaams Parlement,

 

Betreft: Open brief inzake de Programmatorische Aanpak Stikstof en het stikstof-decreet van de Vlaamse Regering.

“Juridisch robuust” was het begrip van het jaar 2023.
Wordt “medeplichtig aan misdaad” het vervolg?

U bent, als Vlaams parlementslid, betrokken bij de tot standkoming van nieuwe besluiten, wetten of decreten die de werking van onze maatschappij en samenleving reguleren.
Burgers mogen er vanuit gaan dat u, als volksvertegenwoordiger, deze taak plichtsbewust uitvoert in overeenstemming met de waarden van onze Westerse beschaving en de principes van de democratische rechtstaat. Vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit zijn de pijlers die in hun onderlinge samengang de Westerse beschaving vormgeven. Een belangrijke toetssteen voor de gedegenheid en overeenstemming van nieuwe decreten met de ethische humanitaire waarden en normen van de Verlichting eigen aan onze Westerse beschaving zijn, de Universele verklaring van de Rechten van de mens en de grondwet.

In een rechtstaat zijn vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid belangrijke begrippen. Deze omschrijving van de democratische rechtstaat is op het Vlaamse beleid, de Vlaamse regeringen en het Vlaamse parlement al geruime tijd niet meer van toepassing. De lichtzinnigheid waarmee in het Vlaamse parlement decreten gestemd worden die de rechtsstaat
geweld aandoen, is hemeltergend. De subsidie-carrousel, waarmee voor miljoenen euro’s aan gemeenschapsbezit ontvreemd wordt door een private organisatie, werd door het Vlaamse parlement decretaal verankerd.

Dat actieve ondernemingen, hun productie-gronden kunnen kwijtraken aan de Vlaamse Landmaatschappij of erger nog aan een private natuurorganisatie, door een wijziging van het voorkooprecht, werd ook in het Vlaamse parlement beslist. De invloed van private organisaties op het Vlaamse milieubeleid neemt dictatoriale proporties aan. Het advies van Natuurpunt om de veestapel te verkleinen en meer natuurgebied te creëren werd opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord. De Vlareg wil 20.000 hectare natuurgebied bij maken tegen 2030. Waar en hoe men die oppervlakte wil bekomen, is ondertussen wel duidelijk.

De vzw VERENIGDE VEEHOUDERS, werd opgericht naar aanleiding van de vaststelling dat een ganse bevolkingsgroep slachtoffer wordt van een nooit eerder geziene oplichting door de eigen overheid. De Programmatische Aanpak Stikstof is gebaseerd op zwaar foute en gefraudeerde stikstofcijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij, waardoor Vlaamse veehouders onterecht van hun erf gejaagd worden of zware schade oplopen door de PAS maatregelen bij de exploitatie van hun bedrijf.

De vzw Verenigde Veehouders heeft U reeds op 1 maart 2023, in een open brief aan alle Vlaamse parlementsleden, media en pers, gewezen op de incorrecte cijfers en fouten in de PAS. Deze open brief was gebaseerd op de bevindingen van een panel van onafhankelijke professoren, die de belangrijkste wetenschappelijke en juridische pijnpunten van de voorgenomen stikstofaanpak aantoonden.

Niettegenstaande deze belangrijke toelichting kwam er geen koerswijziging. Ondanks het kritisch advies van de Raad van State, volhardt de Vlaamse regering in de boosheid. Het voorstel van decreet dat nu op tafel ligt is een regelrechte schande voor een rechtsstaat. Voor alle duidelijkheid, nog eens de cijfers. Van het aan de landbouw toebedeelde aandeel van 95% uitstoot van ammoniak door de VMM komt in werkelijkheid minstens 60% uit een andere bron. Van de aan landbouw toebedeelde depositie van ammoniak is 2/3 verzonnen en bestaat dus niet eens. De door VMM gepubliceerde totale emissie hoeveelheid van 3,8 kg NOx-N is in werkelijkheid een tienvoud hoger.

Als u als volksvertegenwoordiger gevraagd wordt om het stikstof-decreet te stemmen, dan moet u zich goed realiseren dat in zijn advies over het vorige ontwerp, de Raad van State van menig was en wij citeren: “dat de PAS en het decreet niet in overeenstemming zijn met de artikelen 16, 17, lid 1, 20, 21 en 37 van het EU-Handvest, en de artikelen 10, 11, 22 en 23 van de Grondwet”. Maar liefst 5 artikels van de Universele rechten van de mens en 4 artikels van de grondwet werden overtreden. Uw parlementaire onschendbaarheid is geen vrijgeleide om wetten te negeren.

De wet overtreden is nog altijd een misdaad.

Aan u de keuze of u medeplichtig wil zijn aan de misdaad die de Vlaamse veehouders aangedaan wordt.

De vzw VERENIGDE VEEHOUDERS, is vastberaden om onze Vlaamse boerenfamilies te blijven verdedigen tegen deze stikstof-waanzin.

VZW Verenigde Veehouders