Stikstof bedrog ontleed en uitgebeend.

Het advies van de Raad van State over het stikstof-decreet is niet alleen zeer kritisch, het exposeert een regering en beleid die een democratische rechtstaat onwaardig zijn.

Na lezing van het advies van de Raad van State over het stikstofdecreet komen we tot de conclusie dat zoals we al eerder vaststelden en rapporteerden, ook de Raad van State van menig is, (citaat) “dat de PAS en het decreet niet in overeenstemming zijn met de artikelen 16, 17, lid 1, 20, 21 en 37 van het EU-Handvest, en de artikelen 10, 11, 22 en 23 van de Grondwet”.

Maar liefst 5 artikels van de Universele rechten van de mens en 4 artikels van de grondwet lapt deze Vlaamse regering en Zuhal Demir aan haar laars.
De Vlaamse regering respecteert de grondwet en de mensenrechten niet.
Een opmerkelijk citaat uit het regeerakkoord van de huidige Vlareg is typerend voor de mentaliteit : “ Zonder afbreuk te doen aan efficiënte en effectieve inspraak laten we het maatschappelijk belang primeren boven de individuele belangen”.

Als de Vlaamse regering en het parlement de grondwet en de mensenrechten schenden, kunnen we dan nog spreken van een democratische rechtstaat ?

Situatie schets

De Vlaamse regering met o.a. het Departement Omgeving onder leiding van Minister Zuhal Demir is verantwoordelijk voor de toepassing van de PAS (pragmatische aanpak stikstof).  Het PAS-programma heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Europees beschermde natuurgebieden.

In Vlaanderen en Nederland wordt beweerd dat er een te grote hoeveelheid stikstof in natuurgebieden terecht komt en zijn de beleidsmaatregelen gericht op het verminderen

van de stikstof-emissie.

Het milieubeleid van de Vlaamse regering en ook het beleid van het Departement Omgeving wordt afgestemd op de gegevens en informatie die door de overheidsdiensten aangeleverd worden. O.a. door de Vlaamse Milieu Maatschappij.

De beleidsmaatregelen bij de toepassing van de PAS door de Vlaamse regering zijn echter gebaseerd op foute en frauduleuze cijfers afkomstig van de VMM.

Deze beleidsmaatregelen houden onder andere in dat

veebedrijven die als piekbelaster geïdentificeerd worden verplicht stopgezet worden.

Eveneens verplichte inkrimping van de veestapel met 30% en meer bij het hernieuwen van de vergunning, waardoor zwaar verlies aan inkomen. (>30%), met mogelijks negatieve bedrijfscijfers die aanleiding geven tot stopzetting of bankroet van het bedrijf. Op zich is dit reeds een schending van Art. 5; 7; 17 en 23 van de Universele rechten van de mens en artikel 23 van de grondwet: Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Hierbij stellen wij eveneens vast dat de Vlaamse regering zich laat adviseren door vzw. Natuurpunt.

Natuurpunt verspreidt al gedurende zeer lange tijd, negatieve, maar zeer sterk overdreven, en leugenachtige berichten over te veel stikstofdepositie in de natuurgebieden.

Natuurpunt is dan ook de drijvende kracht achter het verzonnen stikstof-verhaal.

De invloed van Natuurpunt op het Vlaamse milieubeleid neemt dictatoriale proporties aan.

Het advies van Natuurpunt om de veestapel te verkleinen en meer natuurgebied te creëren werd opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord. De Vlareg wil 20.000 hectare natuurgebied bij maken tegen 2030. Waar men die oppervlakte denkt te gaan halen is ondertussen wel duidelijk.

Het meest frappante feit van maffiose sturing, en witte boordencriminaliteit, is de subsidie-carrousel waarbij ontvreemding van gemeenschapsbezit door vzw. Natuurpunt decretaal verankerd ligt.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn heel wat data gepubliceerd.

Zo ook de cijfers in verband met de stikstof-problematiek.

De Programmatische Aanpak Stikstof baseert zich op deze cijfers.

De vzw Verenigde Veehouders heeft op 1 maart 2023, in een open brief aan de Vlaamse parlementsleden, al gewezen op de incorrecte cijfers en fouten in de PAS.

Deze open brief was gebaseerd op de bevindingen van een panel van onafhankelijke professoren, die de belangrijkste wetenschappelijke en juridische pijnpunten van de voorgenomen stikstofaanpak aantoonden.

Niettegenstaande deze toelichting aan het Vlaamse Parlement werd door de regeringspartijen een nieuw ontwerp stikstof-decreet opgesteld.

Foute en frauduleuze cijfers welke gebruikt worden bij de PAS.

1. Aandeel in ammoniak productie: liegen.

Volgens de publicaties op de VMM-website is het aandeel van de sector landbouw in de emissie van ammoniak nog steeds 95,17 %. Energie, industrie en transport zijn samen goed voor 2,96 % en huishoudens voor 1,42 %.

De stikstof inhoud van de humane sanitaire afval is ongeveer één vierde van de totale stikstofexcretie door de veeteelt. Een bijdrage van slechts 1,42 % door de huishoudens is dus een flagrante leugen. Dat blijkt maar al te duidelijk bij meting van ammoniak aan riool openingen.

(Zie film ammoniak-meting in real time aan een riooldeksel.) https://www.facebook.com/verenigdeveehouders/videos/533639072138662/

2. Droge ammoniak-depositie: frauderen

In de Excel-tabel publicatie van de meetresultaten van stikstof-depositie in de 9 meetpunten van de VMM in 2020, wordt naast de natte depositie van ammoniak, voor de droge depositie een theoretische waarde vermeld die bijna dubbel zo hoog is als de fysiek gemeten waarde voor de natte depositie. 8,3 kg N/hect/jaar tegenover 4,4 kg N/hect/jaar.

Deze theoretische waarde wordt geschat met het VLOPS-model, omdat volgens de VMM droge depositie moeilijk te meten valt.

Deze dubbele hoeveelheid droge NH3 depositie, is zowel rekenkundig als volgens de wetten van de fysica onmogelijk!

Droge depositie van ammoniak is een contradictio in terminis. Met een soortelijk gewicht van 0,76 tegenover lucht met soortelijk gewicht van 1,29 kan droge ammoniak

enkel opstijgen en is depositie van dergelijke hoeveelheid onmogelijk.

De bewijsvoering wordt in een afzonderlijk document besproken.

Als men beweert dat droge depositie van 8,3 kg N/hectare/jaar bijdraagt aan de vermesting van de bodem, dan moet men die daar bij een analyse ook in terugvinden.

Om data te verifiëren, die zich binnen handbereik bevinden, heeft men geen theoretisch VLOPS-model nodig, maar wel een fysieke proefopzet.

Het theoretische VLOPS-model (Aerius in Nederland) werd door het professoren panel al bestempeld als onbruikbaar en “pseudo-wetenschap”.

Het model wordt niet alleen gebruikt om droge depositie mee te verklaren, maar bij de PAS berekent het ook de impact van de emissies van ammoniak uit een veehouderij op de omliggende natuur.

Bij de beschrijving van het VLOPS-model in wetenschappelijke publicaties vinden we talrijke ingewikkelde formules, maar geen enkele fysieke test die de theorie kan staven. Volgens een studie van een Vito-wetenschapper heeft het OPS-model een onnauwkeurigheid van 70%.

Dit VLOPS-model werd met opzet en voorbedachte rade ontwikkeld om onder het voorwendsel van “wetenschap” cijfers te kunnen manipuleren.

Als men bij een snelheidsovertreding geflitst wordt dan moet dat wettelijk verplicht gebeuren met een gehomologeerd en geijkt toestel. Stel u eens voor dat een agent uw snelheid met een modelletje gaat schatten. Zo onnozel en dwaas is de uitleg van de VMM. “droge depositie kunnen we niet meten”. Natuurlijk niet, ze is er niet, want ammoniak stijgt op in droge omstandigheden en de concentratie aan NH3 in de lucht is, na natte-depositie, dikwijls lange tijd nul. Dan beweert men ook nog dat afzonderlijke NH3-moleculen zich anders zouden gedragen.

H2O is een gelijkaardige molecule, waarvan duizenden liters in staat zijn kilometers hoog op te stijgen 😉

3.  VLOPS-kaart.

De stikstof-depositie waarden op de VLOPS-kaart stemmen niet overeen met de werkelijkheid en vertonen afwijkingen tot 20% met de waarden die berekend werden in de 9-meetpunten. De kleurgegevens op deze kaart zijn een maat voor de veebezetting per vierkante kilometer en de mogelijke emissie in plaats van depositie, zoals beweerd wordt.

https://geo.irceline.be/www/vlops/viewers/vlops_tmd_anmean_1km_NL.html

Vraag is dan ook wat de invloed is van deze discrepantie bij de impactscoreberekening van een veehouderij?

4. Onbetrouwbare emissie-factoren.

De ammoniak-emissie wordt nu bepaald met een voorspellingsmodel, op basis van een vaste N-emissiefactor per diersoort en het staltype. Het gaat dus om een gemiddelde schatting.

Continue metingen van de emissie op jaarbasis werden NOOIT uitgevoerd.

Het ILVO is nu pas gestart met proeven die in 2023 en 2024 zullen plaats hebben.

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/vluchtige-stikstof-uit-een-veestal-écht-meten-kan-dat-bijna

5. Recent isotopen-onderzoek

Onderzoek van isotopen wijst de ammoniakbron aan.  44% van de ammoniak in Europa is afkomstig uit verbranding. (5)

In een gezamenlijk project van 3 Chinese, 2 Amerikaanse en 1 Britse universiteit werd

in december 2022 een wetenschappelijk artikel gepubliceerd op de gerenommeerde officiële overheid website van de USA, The National Center for Biotechnology Information.

Samenvatting van het artikel:

NH3-vervluchtiging uit kunstmest, fecaliën en afval (v-NH3) is lang aangenomen geweest als de voornaamste NH3-bron, maar de bijdrage van verbrandingsgerelateerde NH3 (c-NH3, voornamelijk uit fossiele brandstoffen en verbranding van biomassa) bleef onbekend. Stikstofisotopen van atmosferische NH3 en NH4+ werden verzameld en een robuuste methode ontwikkeld om v-NH3 en c-NH3 te onderscheiden. De relatieve bijdrage van de c-NH3 in de totale NH3-emissies liep op tot 40 ± 21% , 49 ± 16% , en 44 ± 19%  in respectievelijk Oost-Azië, Noord-Amerika en Europa.

Gezien het maatschappelijk belang, moet rekening worden gehouden met de c-NH3-emissie bij het opstellen van emissie-inventarisaties, verspreidingsmodellen, mitigatiestrategieën, het budgetteren van depositiefluxen en het evalueren van de ecologische effecten van atmosferische NH3-belasting.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9747788/?fbclid=IwAR0fzu9TKDrre-H0BzJEtsi2g3qHy337oPPaEJpcNw8ve9hYCrBhDzqEJLo

6. Agro-bashing en framing.

Volgens de Natuurverenigingen en het Departement Omgeving valt er te veel ammoniak afkomstig van de veeteelt neer in de natuurgebieden waardoor bramen en netels andere planten overwoekeren. Maar, ook in de Italiaanse wijnstreken waar praktisch geen veeboeren zijn groeien de bramen eveneens gelijk zot, zoals ook al het andere struikgewas.

Boeren hebben met het bramenprobleem eigenlijk niks te maken. De uitbundige groei is waarschijnlijk vooral toe te schrijven aan het hoge CO2-gehalte in de atmosfeer.

Met framing begrippen als stikstofcrisis, stikstofdeken, stikstof-bad, stikstof-stolp , en bio-diversiteitverlies werd de ganse bevolking gebrainwasht.

Het is duidelijk dat de jarenlange framing en agro-bashing door Natuurpunt zijn effect niet gemist heeft. Natuurpunt is trouwens de starter en aanstoker van het “stikstof-probleem”.

De bovenstaande begrippen die een eigen leven zijn gaan leiden, worden gretig gebruikt maar zijn eigenlijk te belachelijk voor woorden als men weet over welke hoeveelheid stikstof het gaat.

Het probleem is, dat niemand eigenlijk nog weet waarover men het heeft.

Voor alle duidelijkheid.

Gemiddeld ammoniak-gehalte in de buitenlucht is 4,7 µgr/m³, enkele microgrammen per kubieke meter. Of 4,7 / 1000.000.000.000 (biljoen)

Veel stelt dat dus niet voor en daarvan is dan nog maar maximum 40% landbouw gerelateerd. Bijdrage van de landbouw aan de ammoniak concentratie in de atmosfeer is kleiner dan 2 µgr/m³.

4,7 µgram dat zijn ± 5 bolletjes met een diameter van één tiende van een miilimeter, met het blote oog niet zichtbaar, in een vat van duizend liter lucht!   “Stikstofdeken” en “het stikstofbad is vol”  klinken nu niet meer zo geloofwaardig, toch ?

Een constante in de bashingberichten is de verwijzing naar gezondheid- en ademhalingsproblemen door stikstof. Hierbij wordt geen tot nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de onschuldige ammoniak en de irriterende Noxen.

Gezondheidsvoorschriften ivm ammoniak. (WHO)

TWA

Time Weighted Average: The average concentration over a period of usually 8 hours to which workers can be exposed without known negative health effects.

Maximum Conc. NH3 zonder risico voor gezondheid is. 25 mg / m³ . Dit is duizendmaal meer dan de gemiddelde luchtconcentratie van 4,7 µgram NH3 /m³.

7. NOx-productie en depositie onderbelicht.

De grootste bronnen van NO2 zijn de scheepvaart, luchtvaart, industrie, mobiele werktuigen en het wegverkeer. Wegverkeer is goed voor een groot deel van de productie. Vandaar hoogste NO2-concentraties (10 – 40 µgr/m³) in de grote steden en langs de drukke verkeersaders.

Vliegtuigen verbruiken enorme hoeveelheden kerosine. Op lange afstandsvluchten tussen 200.000 à 400.000 liter.

Op 13 juli 2023 werd het werelddagrecord aan commerciële vluchten bereikt met een totaal van 137.225 .

Volgens de Bond Beter Leefmilieu stoten de vliegtuigen die op Brussels Airport vertrekken meer stikstofoxiden uit dan alle bedrijven in de Antwerpse haven samen. Ze stoten ook meer broeikasgassen uit dan de verwarming van een miljoen huishoudens. (bron VRT)

Als de industrie op dezelfde basis beoordeeld wordt als de landbouw, en indien nodig zal het grondwettelijk hof daar voor zorgen, dan gaan er heel veel fabrieken, bedrijven, zee- en luchthavens dicht moeten.

Door de leugens van Natuurpunt te geloven heeft Zouhal Demir de ganse Vlaamse economie in moeilijkheden gebracht. Wie een put had gegraven voor de boer …. kan daar nu beter zo snel mogelijk de ganse stikstof-saga insteken, dichtgooien en goed aanstampen !

Samenvatting en Conclusie.

De emissie en depositie van ammoniak en Nox, door stikstof gerelateerde biochemische processen wordt hierbij niet ontkend. Landbouw en veeteelt hebben een gering aandeel, maar zijn zeker niet de grootste bron van ammoniak-emissie en produceren veel minder NH3-depositie dan uit de VMM publicaties zou moeten blijken.

Het huidige beleid van het departement Omgeving biedt geen toekomst aan de Vlaamse landbouw, het wordt gestuurd door een extremistisch fanatieke groene doctrine zonder norm besef, die zich de laatste 30 jaar genesteld heeft in alle geledingen van het openbaar bestuur en er in slaagt de politieke agenda te bepalen.

Hierbij schrikt men niet terug om op grote schaal bedrog te plegen om de landbouwsector en individuele bedrijven te schaden, landbouwgrond te verwerven om die dan over te dragen aan een natuurorganisatie die wij beschouwen als de stuwende kracht achter deze georganiseerde misdaad.

Burgers en ondernemers hebben recht op een correcte, neutrale en onpartijdige benadering en behandeling door overheidsdiensten.

Elke vorm van bedrieglijk opzet en belangenvermenging kan beschouwd worden als een ambtsdelict.

Het moedwillig overhoopgooien van mensenlevens is een zware schending van de mensenrechten.

Het beleid en de politiek, heeft dringend nood aan personen die WEL intelligent zijn, in staat om te rekenen, logisch te redeneren, de grondwet en de rechten van de mens kennen en respecteren, die geld van derden kunnen beheren als een goede huisvader, die fatsoen hebben en onkreukbaar zijn.

In het huidige parlement zijn ze zeldzaam als witte raven. Laat ons hopen dat bij de volgende verkiezingen een ruim aantal rechtgeaarde zielen elkaar vinden en het bestuur kunnen overnemen, zodat de huidige maffiose, criminele politieke stal grondig kan uitgemest worden.

Vzw Verenigde Veehouders.