Aanklacht tegen:

Ambtenaren van de Vlaamse Milieu Maatschappij en betrokken wetenschappers,

de Vlaamse regering en Minister Zuhal Demir.

 

Gegevens VMM: Hoofdbestuur. Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst (maatschappelijke zetel) T 053 72 62 10 (bereikbaar tussen 09u en 12u30). Btw-nummer: BE0887290276

Administrateur-generaal: De Potter Bernard

Directeur dienst emissie: Van Peteghem Michiel

 

VMM behoort tot het Departement Omgeving, bevoegdheid van Minister Zuhal Demir.

Adres gegevens:

Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
België

 

 

Betreft: Vlaams milieubeleid in verband met zogenaamde stikstof-problematiek wordt gemanipuleerd.

Opzettelijke publicatie van ernstig foute cijfers, gefraudeerde cijfers en valse accusatie in verband met het aandeel van de veeteelt en de landbouw in de emissie en depositie van ammoniak (stikstof).

Onterecht aangestuurde maatregelen met zwaar nadelige gevolgen voor veebedrijven.

Kan beschouwd worden als georganiseerd bedrog door ambtenaren van de Vlaamse overheidsdienst VMM.

Belangenvermenging, ambtsdelict en georganiseerde misdaad.

 

Motivatie van deze aanklacht:

Burgers en ondernemers hebben recht op een correcte, neutrale, onpartijdige benadering en behandeling door overheidsdiensten. `

Bij de impactberekening van bedrijven wordt niet gewerkt met gehomologeerde en gecalibreerde meettechnieken!

Foute en gefrauduleerde cijfers in het aandeel van de landbouw bij de ammoniak-emissie en -depositie in Vlaanderen.

Zware discrepantie tussen aandeel landbouw (1,6 kg NH3- N) en overige sectoren  (38,66 kg Nox-N/hectare) die opzettelijk gefraudeerd en verzwegen wordt.

Elke vorm van bedrieglijk opzet en belangenvermenging door ambtenaren, kan beschouwd worden als een ambtsdelict.

Het systematisch blijven toepassen van bewezen en gekende foute cijfers in onnauwkeurige theoretische rekenmodellen bij de milieu-impactberekening van veehouderijen in het PAS-dossier (Programmatische Aanpak Stikstof), heeft voor betrokken veehouders verstrekkende negatieve gevolgen.

Het moedwillig overhoopgooien van mensenlevens is een zware schending van de mensenrechten.

 

 

Situering:

De Vlaamse regering met o.a. het Departement Omgeving onder leiding van Minister Zuhal Demir is verantwoordelijk voor de toepassing van de PAS (programmatische aanpak stikstof).

De grondslag om de bescherming en het behoud van Natura 2000-gebieden af te dwingen is terug te vinden in 2 Europese richtlijnen: de Vogel-richtlijn van 1979 en de Habitat-richtlijn van 1992. Ingevoerd toen groene partijen goed vertegenwoordigd waren in het EU-parlement.

 

Vlaanderen en Nederland, met respectievelijk een gemiddelde van 488 en 519 inwoners per km2, behoren tot de dichtstbevolkte regio’s ter wereld. Door de menselijke activiteit en het grote ruimte gebruik zal de natuur er altijd onder druk staan. 

Het zou logisch zijn dat de EU-habitatrichtlijnen er een andere en aangepaste invulling kregen dan in de andere dunbevolkte EU-landen met nog niet eens de helft of slechts een fractie aan inwoners per km2 zoals Zweden of Finland.

Dat omwille van milieunormen en impact-scores, gebaseerd op foute cijfers en theoretische rekenmodellen, goed draaiende veehouderijen verplicht worden de deuren te sluiten en boerengezinnen van hun erf gejaagd worden, is een regelrechte schande en in strijd met de Universele verklaring van de rechten van de mens.

Dat er geen rekening gehouden wordt met de demografische ontwikkeling van de verouderde landbouwersbevolking, waardoor andere en dringender maatregelen nodig zijn om binnen enkele jaren de voedselzekerheid en de agrarische economie op peil te houden, dat kan men moeilijk een verstandig en toekomstgericht beleid noemen.

 

Gemiddelde leeftijd in de landbouw is 57 jaar. Boven de leeftijd van 50 jaar had minder dan 15 % een opvolger.Ten opzichte van vorig jaar is het opvolgingscijfer heden gedaald tot onder de 10%. Ouders ontraden hun kinderen een carrière in de landbouw. De leegloop van de landbouwsector ging al aan een behoorlijk snel tempo. Binnen 10 jaar zou de helft van de huidige boeren met pensioen zijn. Door de grote onzekerheid over de toekomst, de toenemende druk van gecompliceerde regelgeving, de frequente controles en de repressie met exuberante boetes voor futiliteiten, komt de leegloop stilaan in vrije val.

Als men dit stikstof-akkoord doorvoert, zoals het nu voorligt, dan wordt de Vlaamse veehouderij ontmanteld evenals de aanverwante agrarische economie en werkgelegenheid, heden goed voor 150.000 jobs.

Men kan niet zomaar bedrijven verplichten om hun productie drastisch te verminderen, zonder rekening te houden met de economische en financiële wetmatigheden.

Door dergelijke maatregel gaan heel wat bedrijven in de rode cijfers belanden en dus ook niet kunnen overleven. (schending van het EU-handvest en de grondwet)

 

Met een klimaatverandering, die in de nabije toekomst, door een toenemend risico op massaal mislukken van de oogsten voor een wereldwijd voedseltekort kan zorgen,

moet de prioriteit van het beleid gericht zijn op eigen voedselzekerheid voor de bevolking.

Daarom moet dringend werk gemaakt worden van ondersteunende maatregelen voor de landbouwsector en van een administratieve vereenvoudiging, zodat de jeugd terug zin krijgt om hier voor voedsel te zorgen en niet langer naar het buitenland vlucht.

Landbouwgrond moet gereserveerd blijven voor voedselproductie, want bomen kan je moeilijk opeten. 

Het huidige beleid van het departement Omgeving en de Vlaamse regering biedt geen toekomst aan de Vlaamse landbouw, het wordt gestuurd door een fanatieke groene doctrine zonder normbesef die zich de laatste 30 jaar genesteld heeft in alle geledingen van het openbaar bestuur en erin slaagt de politieke agenda te bepalen. Niet beseffend dat men het welzijn van de bevolking in gevaar brengt en 3,6 miljard € gemeenschapsgeld verkwanselt.

 

 

Impact en schade:

Beleidsmaatregelen van de Vlaamse regering zijn gebaseerd op de foute en frauduleuze cijfers door de VMM gepubliceerd.

Impact berekening van veeteeltbedrijven op nabijgelegen natuurgebieden gebeurt met model Vlops waarin foute gegevens ingevoerd worden. Vlops zelf heeft een onnauwkeurigheid van 70%. (5B.)

Verplichte sluiting van veebedrijven die als piekbelaster geïdentificeerd werden.

Verplichte inkrimping van de veestapel met 30% bij hernieuwen van vergunning, waardoor zwaar verlies aan inkomen. (>30%), met mogelijks negatieve bedrijfscijfers tot gevolg, die uiteindelijk aanleiding geven tot stopzetting of bankroet van het bedrijf. Schending van Art. 5,7,17 en 23 van de Universele rechten van de mens en art. 23 van de grondwet.

 

 

PAS geschiedenis.  Landbouwvijandige overheidsdienst, motief.

In oktober 2014 kregen in het Vlaamse gedeelte van België alle landbouwers een brief van het Departement Omgeving, over de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de Pragmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de mogelijkheden voor hun bedrijf.

Landbouwbedrijven werden, op basis van het resultaat van de impactberekening van hun ammoniakemissies op nabijgelegen natuurbeschermingszones ingedeeld in significantieklassen met een code groen, oranje of rood.

In 2014 werd een lijst opgesteld van 135 bedrijven die volgens de berekening van het Departement Omgeving een ammoniakemissie hadden die schadelijke invloed zou hebben op nabijgelegen natuurgebieden. Deze bedrijven kregen de kleurcode rood en zouden tegen eind 2025 hun activiteiten moeten stopzetten.

516 bedrijven kregen de kleurcode oranje en zouden bij een vernieuwing van de uitbatingsvergunning hun veestapel verplicht moeten verminderen met minstens 30 %.

 

Een verplichte vermindering van de productie-assets of productie-eenheden van een bedrijf is een zodanig perverse ingreep, dat ook de meeste van deze bedrijven niet kunnen overleven.

(Art. 23 grondwet)

 

Motief voor het strategisch bedrog:

Het milieubeleid van de Vlaamse regering en ook het beleid van het Departement Omgeving wordt afgestemd op de gegevens en informatie die door de overheidsdiensten aangeleverd worden.

 

Hierbij moeten wij vaststellen dat de Vlaamse regering zich ook laat adviseren door Natuurpunt.

Natuurpunt verspreidt al gedurende zeer lange tijd, negatieve, maar zeer sterk overdreven, en leugenachtige berichten over te veel stikstofdepositie in de natuurgebieden. (29.)

Hierbij wordt framing en agrobashing niet geschuwd.

Het verhaal over de brandnetels en bramen, planten met een negatieve connotatie, die door de stikstof-depositie sterker zouden groeien en andere planten zouden verdringen is zo een typisch voorbeeld van framing.

Planten zijn voor 99% opgebouwd uit CO2 en water.

In werkelijkheid groeien alle planten beter en sterker dan vroeger door een stijging van het CO2-gehalte met 54%. Loten en twijgen zijn nu 2 à 3 keer langer dan 30 jaar geleden.

Het advies van Natuurpunt om de veestapel te verkleinen en meer natuurgebied te creëren werd opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord. (20.000 hectare onder effectief natuurbeheer, en 10.000 hectare bos erbij (waarvan 4.000 deze legislatuur).

De Vlareg heeft echter geen 20.000 hectaren in bezit om natuurgebied van te maken. Vandaar dat allerhande constructies opgezet worden om grond vrij te maken of een natuurbestemming te geven.

 1. Publicatie van onjuiste en overdreven emissie- en depositie-cijfers in de landbouw.
 2. Op basis van een fictief probleem wordt de Programmatische Aanpak Stikstof opgezet.
 3. Subsidie-carrousel. Ontvreemding van gemeenschapsbezit werd decretaal vastgelegd.

Is spitstechnologie witteboordencriminaliteit. (Decreet grondenbank)

 1. Inkleuren van landbouwgronden als VEN-natuurgebied voor verbinding tussen bestaande

VEN-gebieden.

 

Voorgaande acties door de vzw Verenigde Veehouders.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn heel wat data gepubliceerd.

Zo ook de cijfers in verband met de stikstof problematiek.

De Programmatische Aanpak Stikstof baseert zich op deze cijfers.

 

– De vzw Verenigde Veehouders heeft op 1 maart 2023, in een open brief aan alle Vlaamse parlementsleden en media, gewezen op de incorrecte cijfers en fouten in de PAS.

Deze open brief was gebaseerd op de bevindingen van een panel van onafhankelijke professoren, die de belangrijkste wetenschappelijke en juridische pijnpunten van de voorgenomen stikstofaanpak aantoonden. (3A, 3B)

Niettegenstaande deze belangrijke toelichting kwam er geen koerswijziging. In het Vlaamse Parlement is tussen de regeringspartijen onlangs een PAS-akkoord tot stand gekomen dat nauwelijks gewijzigd werd ten opzichte van de eerste versie.

– Op 19 juni 2023 werd door de vzw Verenigde Veehouders een aangetekend schrijven gericht aan de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieu Maatschappij, de heer Bernard De Potter. In deze brief werden vier pijnpunten in de stikstofcijfers vermeld, die niet overeenstemmen met de werkelijkheid, en het verzoek deze cijfers aan te passen. (28.)

– Op 23 augustus 2023 werd door een delegatie van de vzw Farmers Defence Force, de vzw Verenigde Veehouders en Professor Benedikt Sas een bezoek gebracht aan de VMM voor een onderhoud met de Administrateur-generaal en de directeur van de dienst emissie. Tijdens het onderhoud werd nogmaals de vraag naar correcte N-cijfers herhaald.

Op dezelfde dag was er eveneens een onderhoud met Minister Brouns en zijn kabinetsmedewerker, waarbij de problematiek van de foute cijfers grondig besproken werd.

– Op 5 september 2023 ontving de vzw Verenigde Veehouders een antwoord van de VMM op de brief van 19 juni. (42.)

In het antwoord van de VMM wordt toegegeven dat de ammoniak-emissie van humane oorsprong niet in rekening gebracht wordt. Men beweert onterecht dat door de afvoer van de humane sanitaire afval naar waterzuiveringsinstallaties geen ammoniak geproduceerd wordt.

Men gaat echter voorbij aan het feit dat 1. de humane sanitaire afval van meer dan 900.000 personen NIET naar een WZI afgevoerd wordt en 2. wat wel afgevoerd wordt is kilometerslang onderweg waarbij enorme hoeveelheden ammoniak vrijkomen. (film 41.)

Eveneens niet in rekening gebracht is de ammoniak die mensen uitzweten in concentraties die ervoor zorgen dat het ammoniak-gehalte in een woonkamer hetzelfde niveau haalt als een courante kalverstal. ( https://twitter.com/PSwaef/status/1724413621449486664?s=20 )

Andere belangrijke ammoniak-bronnen worden ook niet in aanmerking genomen. (4./ 5.)

 

AANKLACHTEN IN VERBAND MET DE PAS.

 

 1. RECHTER EN PARTIJ

Het Departement Omgeving is de overheidsdienst die belast is met de zorg voor het milieu en de omgeving. Ziet o.a. toe op de correcte toepassing en uitvoering van o.a. de milieu-maatregelen voor landbouwers zoals beschreven in het Mest Actie Plan (MAP).

Naast de bevoegdheid voor gegevens verzameling en handhaving is het Departement Omgeving ook bevoegd voor de toekenning van vergunningen. Het Departement Omgeving bepaalt de impact-score van NH3-emissies van  veeteeltbedrijven op de nabij gelegen natuurgebieden, en beslist over al dan niet toekennen van de vergunning aan de veeteeltbedrijven.  = rechter en partij .

Men kan niet tegelijk rechter en partij zijn, dat is een basisprincipe.

 

 

 1. AMMONIAK-PRODUCTIE

 

 Foute en frauduleuze cijfers, onjuiste en afwijkende gegevens welke gebruikt worden bij de PAS.

 

Volgens de publicaties op de VMM-website is het aandeel van de sector landbouw in de emissie van ammoniak nog steeds 95,17 %. Energie, industrie en transport zijn samen goed voor 2,96 % en huishoudens voor 1,42 %. (bijlage 1 & 2)

 

 1. Foute cijfers.

De stikstof inhoud van de humane sanitaire afval is ongeveer één vierde van de totale stikstofexcretie door de veeteelt. (4.)

Een bijdrage van slechts 1,42 % door de huishoudens is dus een flagrante leugen.

Bijdrage van de 6,5 miljoen personen door de humane sanitaire afval aan de ammoniakproductie is minstens 20 %.

 

 1. Frauduleuze cijfers

In de Excel-tabel publicatie van de meetresultaten van stikstof-depositie in de 9 meetpunten van de VMM in 2020, wordt voor de droge depositie van ammoniak een theoretische waarde vermeld die bijna dubbel zo hoog is als de fysiek gemeten waarde voor de natte depositie.

8,3 kg N/hectare tegenover 4,4 kg N/hectare/jaar. (bijlage 6B en 7)

Deze theoretische waarde wordt geschat met het VLOPS-model, omdat volgens de VMM droge depositie moeilijk te meten valt.

Deze dubbele hoeveelheid droge NH3 depositie, is zowel rekenkundig als volgens de wetten van de fysica onmogelijk!

Droge depositie van ammoniak is een contradictio in terminis. Met een soortelijk gewicht van 0,76 tegenover lucht met soortelijk gewicht van 1,29 kan droge ammoniak

enkel opstijgen en is depositie vrijwel onmogelijk. (6A.)

Geen fysieke meting. De bewering dat droge depositie moeilijk te meten valt

is een verzinsel, als men gelijktijdig beweert dat droge depositie van 8,3 kg N/hectare/jaar bijdraagt aan de vermesting van de bodem, dan moet men die daar bij een analyse van een bodemstaal ook in terugvinden.

Om data te verifiëren, die zich binnen handbereik bevinden, heeft men geen theoretisch VLOPS-model nodig, maar wel een fysieke proefopzet.

Het theoretische VLOPS-model (Aerius in Nederland) werd door het professoren panel al bestempeld als onbruikbaar en “pseudo-wetenschap”. (3A.& 3B.)

Het model wordt niet alleen gebruikt om droge depositie mee te verklaren, maar bij de PAS berekent het ook de puur theoretische impact door de emissies van ammoniak uit een veehouderij op de omliggende natuur.

Bij de beschrijving van het VLOPS-model in wetenschappelijke publicaties vinden we talrijke ingewikkelde formules, maar geen enkele fysieke test die de theorie kan staven. Wel is er een studie van een Vito-wetenschapper die aan het OPS-model een onnauwkeurigheid van 70% toekent.

Het moge duidelijk zijn dat het VLOPS-model met opzet en voorbedachte rade werd ontwikkeld om onder het voorwendsel van “wetenschap” cijfers te kunnen manipuleren. (21)

De Vito-wetenschapper die het Vlops-model in zijn doctoraat-studie beschreven heeft, kon zelf geen verklaring geven voor de discrepantie tussen natte- en droge-depositie van NH3.

(persoonlijk telefoongesprek)

 

III. Vlops-kaart fraude.

De stikstof-depositie waarden op de VLOPS-kaart stemmen niet overeen met de werkelijkheid en vertonen afwijkingen tot 20% met de waarden die berekend werden in de 9-meetpunten. (7) Dit is geen depositie-kaart ! De kleurgegevens op deze kaart komen niet overeen met de depositie van stikstof maar wel met de dichtheid van de veebezetting per vierkante kilometer.

https://geo.irceline.be/www/vlops/viewers/vlops_tmd_anmean_1km_NL.html

 

Deze discrepantie heeft eveneens een invloed op de impactberekening van veehouderijen!

 

 1. Onbetrouwbare emissie-factoren.

De ammoniak-emissie wordt nu nog steeds bepaald met een voorspellingsmodel, op basis van een vaste N-emissiefactor per diersoort en het staltype. Het gaat dus om een gemiddelde schatting.

Continue metingen van de emissie werden NOOIT uitgevoerd.

Het ILVO is nu pas gestart met proeven die in 2023 en 2024 zullen plaats hebben.

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/vluchtige-stikstof-uit-een-veestal-écht-meten-kan-dat-bijna

(8)

Bij de impactberekening van bedrijven wordt niet gewerkt met gehomologeerde en gecalibreerde meettechnieken!

 

 1. Onderzoek van isotopen wijst de ammoniakbron aan.

44% van de ammoniak in Europa is afkomstig uit verbranding. (5)

In december 2022 werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd op de gerenommeerde officiële overheid website van de USA, The National Center for Biotechnology Information.

Deze publicatie was het resultaat van een samenwerking tussen drie Chinese, twee Amerikaanse en één Britse universitaire onderzoeksinstelling.

 

Samenvatting van het artikel:

NH3-vervluchtiging uit kunstmest, fecaliën en afval (v-NH3) is lang aangenomen geweest als de voornaamste NH3-bron, maar de bijdrage van verbrandingsgerelateerde NH3 (c-NH3, voornamelijk uit fossiele brandstoffen en verbranding van biomassa) bleef onbekend. Stikstofisotopen van atmosferische NH3 en NH4+ werden verzameld en een robuuste methode ontwikkeld om v-NH3 en c-NH3 te onderscheiden. De relatieve bijdrage van de c-NH3 in de totale NH3-emissies liep op tot 40 ± 21% (6,6 ± 3,4 Tg N jr−1), 49 ± 16% (2,8 ± 0,9 Tg N jr−1), en 44 ± 19% (2,8 ± 1,3 Tg N jr−1) in respectievelijk Oost-Azië, Noord-Amerika en Europa.

Gezien het maatschappelijk belang, moet rekening worden gehouden met de c-NH3-emissie bij het opstellen van emissie-inventarisaties, verspreidingsmodellen, mitigatiestrategieën, het budgetteren van depositiefluxen en het evalueren van de ecologische effecten van atmosferische NH3-belasting.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9747788/?fbclid=IwAR0fzu9TKDrre-H0BzJEtsi2g3qHy337oPPaEJpcNw8ve9hYCrBhDzqEJLo

Gevolg: ± 44 % van de door de VMM aan landbouw toegewezen NH3-productie is afkomstig uit nog een andere bron.

 

 1. Agro-bashen

– Volgens de Natuurverenigingen en het Departement Omgeving valt er te veel ammoniak afkomstig van de veeteelt neer in de natuurgebieden waardoor bramen en netels andere planten overwoekeren. Maar, ook in de Italiaanse wijnstreken waar praktisch geen veeboeren zijn groeien de bramen gelijk zot, en het ander struikgewas eveneens. Boeren hebben met het bramenprobleem en stikstof-probleem eigenlijk weinig of niks te maken. De uitbundige groei is waarschijnlijk vooral toe te schrijven aan het hoge CO2-gehalte en de natte N-depositie van de wereldwijd geproduceerde NH3 en vooral NOx uit fossiele brandstof en biomassa.

-Bij de vermelding van de schadelijke invloed op de gezondheid wordt vaak geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen NOx-en en NH3. NOx-en zijn in hun huidige concentratie reeds schadelijk, NH3 wordt pas schadelijk bij een duizendvoud hogere concentratie!

 

VII. Foute  en misleidende NOx cijfers

Stikstof-depositie in kg/hectare wordt voor NOx niet vermeld op de website van de VMM.

Enkel in de Excell-tabel met de resultaten van de 9 meetpunten wordt NOx-N-depositie in kg/hectare weergegeven. Deze NOx-cijfers zijn veel lager dan het totaalcijfer dat kan berekend worden uitgaande van de aangegeven emissie door de klasse 1 & 2 bedrijven in de industrie en het % van de andere sectoren.

Gemiddelde NOx  N-depositie in de 9 meetpunten is 3,95 kg N / hectare. In 2020 (7.)         (45.)

 

imjv_industrie emissies_lucht_water_2004-2020  (https://www.vmm.be/data/imjv-databestand/imjv) : Melding door klasse 1 &2 bedrijven in 2020, Totaal: 22.682.090 kg  NO2-emissie. Verdeelt over het oppervlak van Vlaanderen (13624 km²) is dit alleen door de industrie (15,8%) reeds gemiddeld 16,6 kg NO2 / hectare.  Of 5,54 kg Nox- N/hectare.

Totale kg NOx-N (100%) zou dan 38,6 kg NOx-N /hectare zijn.

100% NOx-N uitstoot zou dan neerkomen op een gewicht van 52.671.099,11 kg NOx-N

Aangezien NOx-en zwaarder zijn dan lucht gebeurt depositie vrij snel in de opgeving van de uitstoot. Dit is duidelijk te zien op de satelliet-beelden.

OF gemiddeld.   38,66 kg N / hectare ALLEEN door NOx-N .

 

DEZE ENORME DISCREPANTIE TUSSEN DE CIJFERS VAN DE METINGEN IN DE MEETPUNTEN EN DE BEREKENDE HOEVEELHEID UITGAANDE VAN DE GEMELDE HOEVEELHEID (IMJV) EN PROCENTUEEL AANDEEL VAN DE INDUSTRIE IN DE EMISSIE,

IS NIET TE VERKLAREN.

 

& https://www.facebook.com/groups/1876655442689333

https://www.vmm.be/lucht/stikstof/concentratie-stikstofdioxide

 

Conclusie:

De berekening van de stikstof-depositie door de VMM in 2020, gebaseerd op onjuiste gegevens geeft aan de veehouderij een aandeel van 12,0 kg N/hectare in de totale stikstofdepositie/hectare van 18,7 kg N /Hect. (7)

Een herberekening op basis van de huidige kennis en stand van de wetenschap levert een bijdrage van amper 1,6 kg N/hectare uit veeteelt-ammoniak.

 

De in werkelijkheid veel grotere bijdrage in de N-depositie door NOx wordt niet berekend.!!!

 

Door de draconische maatregelen van de PAS volgt er een kapitaal- en inkomensverlies in de veehouderijsector van meer dan 1 miljard €, nog afgezien van het menselijk leed.

De toekomstige verliezen in de agro-voedingsketen bij toeleverings- en verwerkingsbedrijven zijn nog onbekend en worden niet in rekening gebracht.

Verplicht 30%  minder dieren houden is ook 30% minder omzet met > 30% inkomensverlies tot gevolg. Een schending van de mensenrechten en art. 23 van de grondwet.

 

De maatregelen, Programmtatische Aanpak Stikstof, van de Vlaamse regering zijn gebaseerd op foute en frauduleuse cijfers.

De publicatie en het gebruik van foute en frauduleuse cijfers is georganiseerd bedrog.

 

AANKLACHT:

 

De VZW VERENIGDE VEEHOUDERS legt, in naam van haar leden-veehouders, klacht neer met burgerlijk partijstelling tegen de ambtenaren van de VMM en betrokken wetenschappers voor

opzettelijke publicatie van foute en frauduleuze cijfers in verband met de bijdrage van de veeteelt aan de emissie en depositie van stikstof.

 

Datum:

 

Naam: