Argumentatie

Dat er met het milieu- en natuurbeleid in Europa en meer bepaald in Nederland en Vlaanderen iets fundamenteel en grondig fout gaat kan niemand nog ontkennen.

Dat er met het milieu- en natuurbeleid in Europa en meer bepaald in Nederland en Vlaanderen iets fundamenteel en grondig fout gaat kan niemand nog ontkennen.

De grondslag om de bescherming en het behoud van Natura 2000-gebieden af te dwingen is terug te vinden in 2 Europese richtlijnen: de Vogel-richtlijn van 1979 en de Habitat-richtlijn van 1992. Ingevoerd toen groene partijen goed vertegenwoordigd waren in het EU-parlement.

Vlaanderen en Nederland, met respectievelijk een gemiddelde van 488 en 519 inwoners per km2, behoren tot de dichtstbevolkte regio’s ter wereld. Door de menselijke activiteit en het grote ruimte gebruik zal de natuur er altijd onder druk staan. 

Het zou logisch zijn dat de EU-habitatrichtlijnen er een andere en aangepaste invulling kregen dan in de andere dunbevolkte EU-landen met nog niet eens de helft of slechts een fractie aan inwoners per km2 zoals Zweden of Finland.

Dat omwille van milieunormen en impact-scores, gebaseerd op dubieuze cijfers en theoretische rekenmodellen, goed draaiende veehouderijen verplicht worden de deuren te sluiten en boerengezinnen van hun erf gejaagd worden, is een regelrechte schande en in strijd met de Universele verklaring van de rechten van de mens.

Dat er geen rekening gehouden wordt met de demografische ontwikkeling van de verouderde landbouwers bevolking, waardoor andere en dringender maatregelen nodig zijn om binnen enkele jaren de voedselzekerheid en de agrarische economie op peil te houden, dat kan men moeilijk een verstandig en toekomstgericht beleid noemen.

Gemiddelde leeftijd in de landbouw is 57 jaar. Boven de leeftijd van 50 jaar heeft minder dan 15 % een opvolger en dat % gaat nu zeker niet stijgen. De leegloop van de landbouwsector gaat heden al aan een behoorlijk snel tempo. Binnen 10 jaar is de helft van de huidige boeren met pensioen!

Als men dit stikstof-akkoord doorvoert, zoals het nu voorligt, dan wordt de Vlaamse veehouderij ontmanteld evenals de aanverwante agrarische economie en werkgelegenheid, heden goed voor 150.000 jobs. 

Men kan niet zomaar bedrijven verplichten om hun productie drastisch te verminderen, zonder rekening te houden met de economische en financiële wetmatigheden.

Door dergelijke maatregel gaan heel wat bedrijven in de rode cijfers belanden en dus ook niet kunnen overleven. 

Met een klimaatverandering, die in de nabije toekomst, door een toenemend risico op massaal mislukken van de oogsten voor een wereldwijd voedseltekort kan zorgen, 

moet de prioriteit van het beleid gericht zijn op eigen voedselzekerheid voor de bevolking.

Daarom moet dringend werk gemaakt worden van ondersteunende maatregelen voor de landbouwsector en van een administratieve vereenvoudiging, zodat de jeugd terug zin krijgt om hier voor uw voedsel te zorgen en niet langer naar het buitenland vlucht.

Landbouwgrond moet gereserveerd blijven voor voedselproductie, want bomen kan je moeilijk opeten. 

Het huidige beleid van het departement Omgeving biedt geen toekomst aan de Vlaamse landbouw, het wordt gestuurd door een fanatieke groene doctrine zonder norm besef die zich de laatste 30 jaar genesteld heeft in alle geledingen van het openbaar bestuur en erin slaagt de politieke agenda te bepalen. Niet beseffend dat men het welzijn van de Vlaamse bevolking in gevaar brengt en 3,6 miljard € gemeenschapsgeld verkwanselt.

Het Dep. Omgeving stelt veeteelt voor meer dan 95% verantwoordelijk voor de ammoniak- emissie, en vergeet gemakshalve andere belangrijke bronnen zoals bevolking, 10 miljoen gezelschapsdieren, industrie, verkeer, luchtvaart, wild-fauna enz.

Een overheidsdienst die metingen uitvoert, impact scores berekent en vergunningsaanvragen beoordeelt en beslist. Kortom, die dus rechter en partij is !

Dat natuurverenigingen een voorkooprecht bekomen hebben bij de verkoop van landbouwgrond die door actieve ondernemingen gebruikt wordt, is al helemaal pervers.

Dit surrealistisch wanbeleid moet dringend gestopt worden!

Daartoe zal de vzw Verenigde Veehouders met uw financiële steun de nodige acties en juridische stappen ondernemen. 

Advocatenkantoor Walter Van Steenbrugge behartigt onze zaak. (https://vsadvocaten.be/team/walter-van-steenbrugge/ )

Het bestuur.

K. Bourdeaud’hui 

Dr. P. De Swaef

 

 

PS. Volg ons op Facebook en de website: www.verenigdeveehouders.be

 Meld je aan als lid, schrijf je in voor de nieuwsbrief en ondersteun de toekomst van de sector met e samen sterk in de strijd !