Stikstof-depositie berekening door de Vlaamse Milieu Maatschappij werd zwaar gefraudeerd in het nadeel van de veehouderij.

De hoeveelheid NH3 die voor de droge depositie (8,3 kg in 2020) wordt berekend, is bijna het dubbele van de natte depositie (4,4 kg). Zowel rekenkundig als volgens de wetten van de fysica onmogelijk en dus bedrog!  Deze discrepantie is dermate groot dat toeval of vergissing uitgesloten is en we dus kunnen spreken van opzettelijk bedrog en ambtsdelict.

GEVOLG:
De PAS en het beleid van de Vlaamse regering is gebaseerd op foutieve – en onmogelijke cijfers, onnauwkeurige metingen, aannames en veronderstellingen die wetenschappelijk niet onderbouwd zijn!

Belangrijke gegevens en begrippen bij de toelichting.

Soortelijk gewicht: Ammoniak, is bijna de helft lichter dan lucht, NH3: 0,76 . Lucht 1,29 .
NOx-en zijn zwaarder dan lucht. NO: 1,35 . NO2: 2,06 . N2O: 1,98

=> NH3 kan (terug) opstijgen, stijgt op na productie.
NOx-en kunnen dit niet, na koeling van de warme verbrandingsgassen waarmee ze samen opstijgen, dalen ze neer op de bodem en blijven liggen.
Totale N-depositie is som van de N uit NH3 + NOx + DON (opgeloste organische stikstof)
Voor 2020 zou dit gemiddeld 18,7 kg N/hect/j zijn volgens de cijfers van de 9 meetpunten van de VMM. Voor 2021: 19,1 kg N/hectare/j
Totale NH3 depositie is som van natte- en droge depositie.
Aantal regendagen is ± 192 / j
Gemiddelde windsnelheid is 4,4 m/sec of 15,8 km/uur (KMI) // 2020: 4,1 m/sec
Overheersende windrichting is ZW.
Verplaatsing of transport van de lucht van De Panne tot Maaseik duurt gemiddeld 15,1 uur.
Zeebries bevat al een achtergrondconcentratie aan ammoniak van 1 tot 3 µgram/ m³.

Over de dynamiek en het gedrag van ammoniak na emissie of na depositie, en naargelang de verschillende weersomstandigheden in de verschillende seizoenen, is tot nu toe zeer weinig gekend bij gebrek aan meettoestellen die concentraties in real-time konden registreren.

TOELICHTING
NH3-depositieberekening door de VMM
Bij de berekening van de totale stikstof-depositie per hectare per jaar in de 9 meetpunten, wordt naast de NOx-en uit de verbranding van fossiele brandstof en biomassa ook de bijdrage van ammoniak door natte- en droge depositie bepaald plus de bijdrage van organische stikstof (DON: organisch stof, stuifmeel, Sahara-zand …) (7)

Definities: 1. Natte depositie. 2. Droge depositie
1. Natte depositie is het resultaat van uitregenen of uitwassen waarbij uitregenen plaats vindt in de wolken en uitwassen plaats vindt onder de wolken. Het uitregenen ontstaat doordat de stoffen zich gedragen als condensatiekernen, dit zijn deeltjes waarrond de wolkendruppeltjes ontstaan. Op die manier ontstaan wolken en wanneer deze uitregenen verdwijnen de stoffen uit de atmosfeer en worden ze gedeponeerd op de bodem. Onderweg kunnen deze neervallende druppels nog extra stoffen opnemen, dit is het uitwassen. Over het algemeen zijn beide termen belangrijk. Op korte afstanden, waarbij de pluim zich nog volledig onder de bewolking bevindt, is vooral uitwassen belangrijk.
Bij natte depositie wordt de inhoud van de atmosfeer vanuit de hoogte van de wolken van 0 tot 6000 meter volledig uitgewassen.

2. Droge depositie is het afzetten van een aanwezige stof in de atmosfeer op een oppervlak door luchtbeweging of turbulentie. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Voorbeelden zijn het absorberen van gasvormige deeltjes door bv. de bodem, gebouwen of vegetatie, het bezinken van deeltjes (fijn stof) door de zwaartekracht, …

Onderdeel van door VMM gepubliceerde excel-tabel met resultaten van stikstofdepositie in de 9 meetpunten (7)

De berekeningen van NH3-depositie door de VMM zijn gebaseerd op:
A. fysieke metingen en B. theoretische schattingen.

A. Fysieke metingen:

1. NH3- gehalte van de omgevingslucht (10)
De gemiddelde NH3 concentratie in de lucht bedroeg 4,5 µg/ m³ in 2020. ///
3,34 µg/m³ in 2021 (nat jaar >1000 L neerslag/m² => meer uitwassing).

Opmerking: NH3-concentratie is ± 4,5 µgr op 1000.000.000.000 (1 biljoen) De begrippen stikstofdeken, stikstofstolp, stikstofbad zijn pure framing-begrippen die in werkelijkheid niet bestaan maar door landbouw-haters verzonnen werden.
Cfr. Ter vergelijking : CO2 concentratie in de lucht is 0,04% of 4 / 10.000

2. Natte depositie (9 meetpunten: zie Excell document hoger en 7)
Bij de natte depositie komt samen met de neerslag alle NH3 en NOx-en naar beneden, die zich in de luchtlaag bevinden, vanaf de grond reikend tot in de wolken.
(van 0 tot 6000 m hoogte) Gemiddeld aantal neerslagdagen 192 (KMI). Meer dan de helft van het jaar wordt de ammoniak uit de atmosfeer op de bodem gedeponeerd. Natte depositie van NH3 was in 2020: gemiddeld 4,38 kg NH3-N/hect/j

Dit zou een relatief betrouwbaar cijfer moeten zijn, alhoewel ook cijfers per meetpunt onderling sterk verschillen. Zo wordt er in agglomeraties Kapellen (Antwerpen) en Mariakerke (Gent) meer natte depositie gemeten dan in Wingene!

Om het aandeel van de veeteelt te kennen moet de totale 4,38 kg natte depositie nog met het percentage niet-agrarische ammoniak N verminderd worden. (64%) (4 /5)
Een herberekening op basis van de huidige kennis en stand van de
wetenschap levert een bijdrage van amper 1,6 kg N/hectare/ j uit
veeteelt-ammoniak.!!

Opmerkingen:

Ammoniak heeft een soortelijk gewicht van 0,76 en lucht 1,29. Het is dan ook vrijwel zeker dat nog een deel van de ammoniak-depositie bij opdrogen terug in emissie gaat en dus nogmaals kan gemeten worden.

– Met de recent ontwikkelde draagbare ammoniakmeter (ppbRAE 3000+, Honeywell) hebben we real-time metingen uitgevoerd en kunnen vaststellen dat ammoniak na natte depositie (’s morgen’s) bij het opdrogen van de bodem (‘s avonds) boven een verharde bodem, inderdaad terug in emissie gaat.

– Ook het opstijgen van NH3 werd met de ammoniakmeter aangetoond. In de ruimte van een bestelwagen (Vito) meet men de hoogste concentratie aan het plafond, een ± gehalveerde concentratie in het midden en nul op vloerhoogte. ( hiervan zijn foto opnames beschikbaar) https://www.facebook.com/peter.deswaef.9

“droge depositie van ammoniak” is een contradictio in terminis.

2. Theoretische schattingen van DROGE DEPOSITIE. (self-fulfilling prophecy)

De droge depositie hoeveelheid van NH3 wordt bepaald op basis van onduidelijke aannamen, zonder wetenschappelijke onderbouwing.
Men baseert zich op NH3-gehalten van de lucht om een “schatting” te berekenen. “Droge depositie kan moeilijk gemeten worden” beweert de VMM, en wordt dus een “schatting” door theoretische modelberekening met Vlops. (8) Droge depositie is het neerslaan van NH3 uit de onderste luchtlaag op het aardoppervlak, door luchtturbulentie. (VMM) Uit de NL RIVM-site over droge depositie: ”We gebruiken twee methoden om toch de totale hoeveelheid droge depositie van ammoniak voor een jaar te schatten“.

De werkelijke hoeveelheid NH3 die door droge depositie op de bodem valt en ook blijft liggen (?) wordt met geen enkele fysieke meettechniek vastgesteld.
Nochtans!! Als men beweert dat droge depositie van 8,3 kg N/hectare/jaar bijdraagt aan de vermestende depositie van de bodem, dan moet men die daar ook bij een analyse in terugvinden. Daar heeft men geen theoretisch model voor nodig, maar een fysieke proefopstelling. Er worden op het einde van het teeltseizoen wel 30.000 grondstalen onderzocht om de N-residu in akkerland te bepalen. Kom dan niet af met de bewering dat droge stikstof depositie niet kan gemeten
worden!

Droge depositie van 8,3 kg N /hectare/ jaar, het dubbel van de natte depositie van 4,38 kg, is onmogelijk, zowel rekenkundig als volgens de wetten van de fysica.

WAAROM ZIJN DE VMM CIJFERS ONMOGELIJK?

De hoeveelheid NH3 door droge depositie kan onmogelijk een grotere hoeveelheid NH3 zijn dan de hoeveelheid afgezet door de natte depositie.

De afgezette NH3 zou immers in droge omstandigheden enkel afkomstig zijn uit de onderste luchtlagen met een gemiddeld gehalte van 4,5 µg/m3 in 2020.
Binnen een tijdsbestek dat kleiner is dan de natte depositie-periode, 170 droge dagen tegenover 195 regendagen, kan onmogelijk door lucht-turbulentie een
dubbele hoeveelheid ammoniak afgezet worden uit de onderste luchtlagen van maximum enkele honderd meter hoog.

2 De mogelijk te verwachten depositie-hoeveelheid wordt bepaald en gelimiteerd door de emissie- of productie hoeveelheid aan ammoniak. Tijdens de kortere periode van droge depositie dagen (± 170 d/jaar) kan onmogelijk bij ongeveer gelijke productie-emissie, de dubbele hoeveelheid ammoniak aanwezig zijn in de atmosfeer dan tijdens de langere periode van de natte depositie dagen, laat staan dat die dubbele hoeveelheid door luchtturbulentie uit de onderste luchtlagen
op de grond gelegd wordt en, gezien het lage soortelijk gewicht, dan ook nog zou blijven liggen.

Bijkomende opmerking: NH3 die gevormd wordt en opstijgt uit de mest, riool of milieu, kan ook na depositie opnieuw (gedeeltelijk) in emissie gaan en nogmaals
gemeten worden door meettoestellen die gedurende meerdere dagen lucht aanzuigen door collectorbuizen. Wetenschappelijke studies en cijfers hierover zijn
onbekend, maar dit laat veronderstellen dat de gemeten luchtconcentraties aan NH3, ernstig overschat worden.

CONCLUSIE

De vaststelling dat door de Vlaamse Milieu Maatschappij foute en ONMOGELIJKE cijfers gepubliceerd worden van ammoniak depositie die “berekend” werden met het Vlops model is schokkend. De combinatie van ten eerste de bewering dat droge depositie niet kan gemeten worden met ten tweede de grote orde van de onmogelijke hoeveelheid droge depositie is een duidelijk bewijs van bewust opgezet bedrog. De PAS en het stikstofdecreet die veehouders beperkingen opleggen bij vergunningsaanvragen en verplicht tot sluiting of tot zware reductie van de veestapel, is gebaseerd op deze foute cijfers. De Vlaamse regering heeft nu twee mogelijkheden. Ofwel erkent men het bedrog, verwijst de PAS naar de prullenmand, vergoedt de aangerichte schade en laat de bedriegers vervolgen, ofwel volhardt men in de boosheid en trotseert men zelf justitie en ook nog eens de kiezers in 2024.

vzw. Verenigde Veehouders