Stikstof-depositie: berekening door de VMM is gefraudeerd.

De hoeveelheid NH3 die voor de droge depositie (8,3 kg in 2020) wordt berekend, is bijna het dubbele van de natte depositie (4,4 kg). Zowel rekenkundig als volgens de wetten van de fysica onmogelijk en dus bedrog! (deze discrepantie is dermate groot dat toeval of vergissing uitgesloten is)
bedrog, ambtsdelict

https://vilt.be/nl/nieuws/stikstof-wordt-droge-depositie-overschat

Gegevens en begrippen:

 • Soortelijk gewicht: NH3 0,76; lucht 1,29; NOx zwaarder dan lucht. NO: 1,35 ; NO2: 2,06 ;
 • N2O: 1,98
 • Totale N-depositie is som van NH3 + NOx + DON (opgeloste organische stikstof)
 • Voor 2020 zou dit gemiddeld 18,7 kg N/hect/j zijn volgens de cijfers van de 9 meetpunten van de VMM.
 • Voor 2021: 19,1 kg N/hectare/j
 • Totale NH3 depositie is som van natte- en droge depositie.
 • Aantal regendagen ± 192ea.
 • Gemiddelde windsnelheid is 4,4 m/sec of 15,8 km/uur (KMI) // 2020: 4,1 m/sec // 2021: 4,0
 • Overheersende windrichting is ZZW.
 • Verplaatsing of transport van de lucht van De Panne tot Maaseik duurt gemiddeld 15,1 uur.

Over de dynamiek en het gedrag van ammoniak na emissie of na depositie, en naargelang de verschillende weersomstandigheden in de verschillende seizoenen, is tot nu toe zeer weinig gekend bij gebrek aan meettoestellen die concentraties in real-time kunnen registreren. De PAS is gebaseerd op foutieve en onmogelijke cijfers, onnauwkeurige metingen, aannames en veronderstellingen die wetenschappelijk niet onderbouwd zijn.

 

NH3-depositieberekening door de VMM

Bij de berekening van de Stikstof-depositie per hectare per jaar in de 9 meetpunten, wordt naast de NOx-en uit de verbranding van fossiele brandstof, de bijdrage van ammoniak door natte- en droge depositie bepaald plus bijdrage van opgeloste organische stikstof (DON).

Definities:
Natte depositie
Droge depositie

Natte depositie is het resultaat van uitregenen of uitwassen waarbij uitregenen plaatsvindt in de wolken en uitwassen plaatsvindt onder de wolken. Het uitregenen ontstaat doordat de stoffen zich gedragen als condensatiekernen, dit zijn deeltjes waarrond de wolkendruppeltjes ontstaan. Op die manier ontstaan wolken en wanneer deze uitregenen verdwijnen de stoffen uit de atmosfeer en worden ze gedeponeerd op de grond. Onderweg kunnen deze neervallende druppels nog extra stoffen opnemen, dit is het uitwassen. Over het algemeen zijn beide termen belangrijk. Op korte afstanden, waarbij de pluim zich nog volledig onder de bewolking bevindt is vooral uitwassen belangrijk.
Bij natte depositie wordt de inhoud van de atmosfeer vanuit de hoogte van de wolken 2000 tot 5000 meter volledig uitgewassen.

Droge depositie is het afzetten van een stof op een oppervlak. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Voorbeelden zijn het absorberen van gasvormige deeltjes door bv. de bodem, gebouwen of vegetatie, het bezinken van deeltjes (fijn stof) door de zwaartekracht, … Onderdeel van door VMM gepubliceerde excel-tabel met resultaten in de 9 meetpunten

 

Berekeningen van NH3-depositie door de VMM zijn gebaseerd op: 1. fysieke metingen en 2. theoretische schattingen.

*NH3- gehalte van de omgevingslucht
De gemiddelde NH3 concentratie in de lucht bedroeg 4,5 µg/ m³. in 2020. ///
3,34 µg/m³ in 2021 (nat jaar >1000 L neerslag/m² )

* Natte depositie (9 meetpunten: zie Excell document hoger en )

 • Bij de natte depositie komt samen met de neerslag alle NH3 naar beneden, die zich in de luchtlaag bevindt, vanaf de grond reikend tot in de wolken. (2000 à 5000 m hoog)
 • Gemiddeld aantal neerslagdagen 192 (KMI). Meer dan de helft van het jaar wordt de ammoniak uit de atmosfeer op de bodem gedeponeerd.
 • Natte depositie van NH3
  • was in 2020: gemiddeld 4,38 kg NH3/hect/j
  • was in 2021: gemiddeld 5,91 kg NH3/hect/j
 • Dit is een relatief betrouwbaar cijfer, alhoewel ook cijfers per meetpunt onderling sterk verschillen. Zo wordt er in Kapellen meer droge depositie toegekend dan in Wingene!

Voor het aandeel van de veeteelt te kennen moet de 4,38 kg natte depositie nog met het % niet-agrarische ammoniak verminderd worden. (64%)
Een herberekening op basis van de huidige kennis en stand van de wetenschap levert een bijdrage van amper 1,6 kg N/hectare uit veeteelt-ammoniak.!!!

Ammoniak heeft een soortelijk gewicht van 0,76 en lucht 1,29.
Het is dan ook vrijwel zeker dat nog een deel van de ammoniak-depositie bij opdrogen terug in emissie gaat!
Opmerking: Met de draagbare ammoniakmeter (ppbRAE 3000+, Honeywell) hebben we real-time metingen uitgevoerd en kunnen vaststellen dat ammoniak na natte depositie (’s morgen’s) bij het opdrogen van de bodem (‘s avonds) boven het wegdek, inderdaad terug in emissie gaat.

Ook het opstijgen van NH3 werd met de ammoniakmeter aangetoond. In de ruimte van een bestelwagen (Vito) meet men de hoogste concentratie aan het plafond, een ± gehalveerde concentratie in het midden en nul op vloerhoogte. ( hiervan zijn foto opnames beschikbaar) https://www.facebook.com/peter.deswaef.9

2 Theoretische schattingen (of self-fulfilling prophecy)

De droge depositie hoeveelheid van NH3 wordt bepaald op onduidelijke aannamen, zonder wetenschappelijke onderbouwing. Men baseert zich op NH3-gehalten van de lucht om een “schatting” te berekenen. “Droge depositie kan moeilijk gemeten worden” beweert de VMM, en wordt dus een “schatting” door theoretische modelberekening met Vlops. (8) Droge depositie is het neerslaan van NH3 uit de onderste luchtlaag op het aardoppervlak, door luchtturbulentie. (VMM)
Uit de NL RIVM-site over droge depositie:”We gebruiken twee methoden om toch de totale hoeveelheid droge depositie van ammoniak voor een jaar te schatten.“

De werkelijke hoeveelheid NH3 die door droge depositie op de bodem valt en ook blijft liggen (?) wordt met geen enkele fysieke meettechniek vastgesteld. Nochtans!! Als men beweert dat droge depositie van 8,3 kg N/hectare/jaar bijdraagt aan de vermestende depositie van de bodem, dan moet men die daar ook bij een analyse in terugvinden.  Men heeft geen theoretisch model  nodig om gegevens te bekomen van iets dat voor de voeten op de grond ligt. Er worden op het einde van het teeltseizoen wel 30.000 grondstalen onderzocht om de N-residu in akkerland te bepalen.

 

Droge depositie van 8,3 kg N /hectare/ jaar, het dubbel van de natte Depositie van 4,38 kg, is onmogelijk, zowel rekenkundig als volgens de
wetten van de fysica.

 1. De droge depositie hoeveelheid aan NH3 kan onmogelijk dezelfde volledige inhoud en hoeveelheid aan NH3 in de atmosfeer zijn, zoals bij de natte depositie. De afgezette NH3 is enkel afkomstig uit de onderste luchtlagen met een gemiddeld gehalte van 4,5 µg/m3 in 2020. Binnen een tijdsbestek dat kleiner is dan de natte depositie-periode, 170 droge dagen tegenover 195 regendagen, kan onmogelijk een dubbele hoeveelheid ammoniak afgezet worden door lucht-turbulentie in de onderste luchtlagen.
 2.  Tijdens de kortere periode van droge depositie dagen (± 170 d/jaar) kan onmogelijk bij ongeveer gelijke productie-emissie, de dubbele hoeveelheid ammoniak aanwezig zijn in de atmosfeer dan tijdens de langere periode van de natte depositie dagen, laat staan dat die dubbele hoeveelheid door luchtturbulentie uit de onderste luchtlagen op de grond gelegd wordt en dan ook nog zou blijven liggen.

Bijkomende opmerking: NH3 die gevormd wordt en opstijgt uit de mest, riool of milieu, kan ook na depositie opnieuw (gedeeltelijk) in emissie gaan en nogmaals gemeten worden. Wetenschappelijke studies en cijfers hierover zijn onbekend.