Op de werking van het Departement Omgeving, waarvan Mevr.  Zuhal Demir bevoegde minister is, worden in dit document de opmerkingen en aanklachten toegelicht.

INHOUD:

VOORWOORD

 1. RECHTER EN PARTIJ
 2. OPZETTELIJK GEBRUIK VAN FOUTE BRONCIJFERS EN WAARDELOZE MODELBEREKENING
 3. SCHATTINGEN OF SELF-FULFILLING PROPHECY
 4. EMISSIEFACTOREN BERUSTEN OP NIET-GEVERIFIEERDE “SCHATTINGEN”
 5. LANDBOUWSECTOR WORDT GEVISEERD. Agrobashing => brainwashing.
 6. VMM STELT ONMOGELIJK HAALBARE DOELSTELLINGEN VOOROP.
 7. KDW : Kritische Depositie Waarden niet wetenschappelijk onderbouwd.
 8. VIJANDIGE INSTELLING EN WANBELEID VAN HET DEPARTEMENT OMGEVING EN KABINET MIN. Z. DEMIR.
 9. MAP 7. MESTACTIEPLAN MANIPULATIE.
 10. BUDGET 3,6 miljard! Kapitaal = belastinggeld = VERSPILLING
 11. BIZARE SUBSIDIE-CONSTRUCTIE LEIDT TOT ZWAAR VERLIES VAN GEMEENSCHAPSBEZIT.
 12. IS BOERDERIJ-AMMONIAK IN DE OMGEVINGSLUCHT SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID ?

 

VOORWOORD: Samenvatting aanklacht

 • Stikstofbeleid (PAS) wordt gevoerd op basis van conclusies die gebaseerd zijn op foute en frauduleuze cijfers, niet fysiek gemeten en wetenschappelijk onbetrouwbare cijfers.
 • Publicatie en gebruik van foute informatie en cijfers in verband met aandeel van de landbouw in de stikstof-emissie en -depositie.
 • Publicatie van gegevens, cijfers en conclusies in verband met emissie en depositie van stikstof die uitsluitend gebaseerd zijn op theoretische schattingen en modelberekeningen, aannames en veronderstellingen, zonder staving door fysieke metingen. Niet tegenstaande fysieke metingen wel mogelijk zijn.
 • De gebruikte theoretische modellen (Vlops) vertonen onnauwkeurigheden tot 70%, waardoor ze onbruikbaar zijn.

 

 

 1. RECHTER EN PARTIJ

Het Departement Omgeving is de overheidsdienst die belast is met de zorg voor het milieu en de omgeving.

Naast de bevoegdheid van handhaving is het Departement Omgeving ook bevoegd voor de toekenning van vergunningen. Het Departement Omgeving bepaalt de impact-score van NH3-emissies van veeteeltbedrijven op de nabij gelegen natuurgebieden, en beslist over al dan niet toekennen van de vergunning aan de veeteeltbedrijven.  = rechter en partij .

Men kan niet tegelijk rechter en partij zijn, dat is een basisprincipe.

 1. Opzettelijk gebruik van foute broncijfers en waardeloze modelberekening.

                 Belangrijke bewijsstukken uit de VMM website zijn:

° Excell documenten:

– Verzurende en vermestende depositie_2020. (6.B)

– Verzurende en vermestende depositie_2021. (7)

– Luchtkwaliteit NH3_2021.  En 2020

° Theoretische modelberekening VLOPS -model

(Vlaamse Operationeel  Prioritaire Stoffen model). (3)

 

Nieuwe inzichten in verband met het aandeel van diverse bronnen in de ammoniak-emissie vereisen een grondige herziening van de PAS !

 

 1. AMMONIAK-bronnen. (NH3)

        Volgens de VMM is NH3 voor 95,17 % afkomstig van de landbouw.[i] (1)

       Dit is pertinent fout. [ii] [iii]  (2) (3) zie bijlagen voor gedetailleerde bewijsvoering.

 

Huishoudens 1,4 % !!!

Deze stelling (95%) wordt in een groot aantal berichten en rapporten constant en nog steeds herhaald en gebruikt in het PAS-akkoord van de Vlaamse regering. (10/3/2023)

Samenstelling: 95% = 9% kunstmest gebruik en mestverwerking + 86% emissie uit mest.

Komt neer op het verstrekken van foute informatie aan de overheid en het publiek, en draagt bij aan de foute perceptie dat landbouw de oorzaak is van een probleem. = Agro-bashing.

Nieuw onderzoek naar NH3 bronnen. [iv] (4) Bewijsvoering:  Wetenschappelijke artikels NH3-uitstoot.

In december 2022 werd volgend wetenschappelijk artikel gepubliceerd op de gerenommeerde officiële overheid website van de USA, The National Center for Biotechnology Information.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9747788/?fbclid=IwAR0fzu9TKDrre-H0BzJEtsi2g3qHy337oPPaEJpcNw8ve9hYCrBhDzqEJLo

 

Zes universiteiten, drie Chinese, twee Amerikaanse en één Britse werkten samen aan deze studie. De problemen met de lucht-kwaliteit in de miljoenensteden t.g.v. verbranding en riool-emissies, verklaren de aandacht van China voor de stikstof-problematiek. Door isotopen onderzoek werd aangetoond dat ± 44% van de ammoniak in de Europese atmosfeer afkomstig is uit de verbranding van fossiele brandstof en biomassa.

Naast de reeds ruim 20% ammoniak uit niet-agrarische bron, komt daar nu nog ± 44% ammoniak bij uit verbranding, waardoor het aandeel van  de veeteelt in de ammoniak-emissie daalt tot ± 36%.  Dit is 60% minder dan de 95% die door de Vlaamse Milieumaatschappij en het kabinet Demir nog steeds gehanteerd wordt!

UITEINDELIJK IS SLECHTS ± 36 % VAN DE AMMONIAK AFKOMSTIG UIT DE LANDBOUW!!!

 

GEVOLG: Bij de berekening van de stikstof-depositie door de VMM in de 9 meetpunten in Vlaanderen is het gemiddelde van de fysiek gemeten natte depositie aan NH3: 4,4 kg/hectare/jaar. => 36 % van 4,4 kg is dan 1,6 kg N/ hectare/jaar aan depositie door de landbouw.

 

Omgerekend naar het volledige oppervlak van Vlaanderen (1368200 hectare x 4,4 kg N /hectare) komt er in totaal ± 6020 Ton/N neer.

Het aandeel van de landbouw zou dan 36% of 1,6 kg / hect zijn of in totaal slechts 2.186 Ton N

Volgens de VMM produceert de veeteelt 29.000 Ton ammoniak emissie, waarvan het grootste deel dicht bij de bron neerslaat.

Deze bewering stemt NIET overeen met de fysieke metingen en berekende cijfers.

Conclusie: de vooropgestelde emissiefactoren werden te hoog ingeschat,

waardoor de uitkomst van de berekening niet klopt en men dus het VLOPS-model als “ DEUS EX MAGINA” gebruikt om 8,3 kg N droge depositie theoretisch toe te voegen.

 

 1. Stikstof-depositie: berekening door de VMM is fout. (zie excel tabel : Jaarlijks totale verzurende en vermestende depositie per meetplaats. Volgende pagina)

 

De hoeveelheid NH3 die voor de droge depositie (8,3 kg in 2020) wordt berekend, is bijna het dubbele van de natte depositie (4,4 kg). Zowel rekenkundig als volgens de wetten van de fysica is dit onmogelijk ! (deze discrepantie is dermate groot dat toeval of vergissing uitgesloten is!!!) (4) Bewijsvoering bijlage: Wetenschappelijke artikels NH3-uitstoot 6.Stikstof-depositie berekening is gefraudeerd

 

https://vilt.be/nl/nieuws/stikstof-wordt-droge-depositie-overschat )

 

            VMM beweert dat de droge depositie moeilijk te meten is, en maakt een

            theoretische schatting dmv het Vlops-model.

            Als men beweert dat droge depositie van 8,3 kg N/hectare/jaar bijdraagt aan de

            vermestende depositie van de bodem, dan moet men die daar ook bij een analyse in

            terugvinden. Daar heeft men geen theoretisch model voor nodig, maar een fysieke 

            proefopzet.

           Analyse van grondstalen is nochtans een courante praktijk.

           Op het einde van het teeltseizoen worden ± 30.000 grondstalen  

          onderzocht om de N-residu in akkerland te bepalen.

           

Gegevens en begrippen:

Soortelijk gewicht: NH3 0,76, lichter dan lucht 1,29; NOx zwaarder dan lucht. NO: 1,35; NO2: 2,06; N2O: 1,98

Totale N-depositie is som van NH3 + NOx + DON (opgeloste organische stikstof)

Voor 2020 zou dit gemiddeld 18,7 kg N/hect/j zijn volgens de cijfers van de 9 meetpunten van de VMM.

Voor 2021: 19,1 kg N/hectare/j

Totale NH3 depositie is som van natte- en droge depositie.

Gemiddelde windsnelheid is 4,4 m/sec of 15,8 km/uur (KMI) // 2020: 4,1 m/sec //  2021: 4,0

Overheersende windrichting is ZZW.

Verplaatsing of transport van de lucht van De Panne tot Maaseik duurt gemiddeld 15,1 uur.

In absolute cijfers daalde de ammoniakuitstoot met 30 % ten opzichte van 2000.

 

NH3-depositieberekening door de VMM

Bij de berekening van de Stikstof-depositie per hectare per jaar in de 9 meetpunten, wordt naast de NOx-en uit de verbranding van fossiele brandstof en biomassa, de bijdrage van ammoniak door natte- en droge depositie bepaald plus de bijdrage van opgeloste organische stikstof (DON).

 

Onderdeel van door VMM gepubliceerde excel-tabel met resultaten in de 9 meetpunten, aangevuld met afwijkende Vlops cijfers.

Gedetailleerde uitleg en berekening zie bijlage: [v] 6. Stikstof-depositie berekening is gefraudeerd

 

 1. Theoretische schattingen of self-fulfilling prophecy

 

Theoretische modelberekening VLOPS (Vlaamse Operationeel Prioritaire Stoffen model wordt gebruikt om de impactscore van een landbouwbedrijf op de natuurgebieden te berekenen.

Ruim 60 % NH3 van niet-agrarische bronnen wordt meegenomen in de met Vlops

berekende impactscore en op het conto van de landbouw gezet.

 

Waartoe dienen modelberekeningen?

Om enigszins een beeld of voorspelling te verkrijgen van het effect of resultaat ten

gevolge van de invloed die verschillende complexe data of gegevens op elkaar

hebben en waarbij fysieke metingen moeilijk uitvoerbaar zijn.

Om gegevens te verzamelen van doelen of bronnen die letterlijk voor uw voeten op

de grond liggen (droge depositie) heeft men geen modelberekening nodig.

 

Vlops is een met opzet geconstrueerd, gecompliceerd en volledig theoretisch schattingsmodel, dat de self-fulfilling prophecy waarmaakt.  Heeft grote foutmarges is manipuleerbaar en is in feite “pseudowetenschap”.  [vii]VLOPS-IFDM. Lefebvre Wouter.pdf

Lefebvre: Onnauwkeurigheid op volledig grondgebied 30%, per km² 70%.

Een wetenschapper, vroeger werkzaam bij het ILVO maakte zijn doctoraatstudie over Vlops. Deze 200 bladzijden tellende studie bevat geen enkele fysieke meting die de theorie kan staven. [viii] 9. inzichten in de ruimtelijk gedifferentieerde aanpak van ammoniakemissies van de veehouderij in Vlaanderen

Op onze vraag naar een verklaring voor de discrepantie tussen natte – en droge NH3-depositie, kon geen zinnig antwoord gegeven worden.

 

B- Foute Vlops kaart

Vlops-kaart van Vlaanderen met depositie-waarden van stikstof per km² is geen juiste

weergave van de werkelijkheid. De inkleuring is gebaseerd op basis van de

veebezetting per km² via modelberekening in plaats van op fysiek gemeten

depositie.

Van de depositie-waarden per km² hebben we in de literatuur geen metingen

gevonden.

Ga naar:

https://geo.irceline.be/www/vlops/viewers/vlops_tmd_anmean_1km_NL.html

Toegewezen N-depositie waarden per km² locatie op de kaart

zijn hoger en niet in overeenstemming met het (al foute) cijfer in de

meetpunten!!! (zie excel document (6) (7))

Ook de bewering van VMM dat in de gebieden met hoge veebezetting de hoogste stikstofdepositie gemeten wordt is niet correct. Men meet er wel hogere luchtwaarden terwijl de totale N-depositie in verhouding niet meestijgt!

VB: Wingene (hoogste concentratie aan veeteelt in Vlaanderen) heeft 20.7 kg N/hect/J in het fysieke meetpunt.

Vlops modelwaarden in de onmiddellijke omgeving variëren in 2020 van 24, 7 kg N/hect/j tot 42,3 kg N/hect/j

Kapellen (Antwerpse agglomeratie) fysieke meetpuntwaarde 25,7 kg N/hect/j. Dit is 5 kg of 25 % meer dan Wingene. Vlops modelwaarden in de buurt variëren van 23 tot 23,8 kg N/Hect

Gent/ Mariakerke agglomeratie: fysieke meetpuntwaarde 24,2 kg N/hect/j= 3,5 kg meer dan Wingene. Vlops modelwaarden vlakbij variëren van 19,9 tot 20,9 kg N/hect/j.

 

Het gemiddelde van de 9 meetpunten is 18,7 kg N/ hect /Jaar in 2020.

Hoogste waarden: Kapellen 25,7; Retie 25,4; Gent 25,2  !

 

    C- ACHTERGROND VERVUILING wordt genegeerd.

Ammoniak concentratie metingen van de lucht worden gebruikt om droge depositie

te “schatten”.

Metingen op de Waddeneilanden met overwegend zeebries, leveren gemiddelde waarden op tussen de 2 en 3 µg NH3/ m²

Dit wijst er op dat NH3 ook van over zee aangewaaid komt in een concentratie die al de helft van de gemiddeld gemeten concentratie in Vlaanderen bevat,

zijnde 4,5 µg /m³ in 2020!

Ook onze kustlocaties met nauwelijks veeteelt vertonen hetzelfde fenomeen.

Koksijde 3,1 en Blankenberge 4,6 µg NH3/m3 in 2020. [ix]

 

 1. Cijfers van emissiefactoren per diersoort berusten op “schattingen” en niet op exacte wetenschap.

De totale mestproductie door de veeteelt in 2020 bevat 129.000 Ton N. (VMM)

NH3 productie/ – emissie door de veeteelt wordt in VMM  mestrapport 2021 op

33.900 Ton N-NH3/Jaar geschat. Met vermindering gerealiseerd door emissiearme stallen wordt dit 29.295 Ton N-NH3/Jaar. (Zie berekening in document Conclusie ..)

Emissiefactoren

Gebruikte emissiefactoren (kg NH3/dier/jaar) zijn gebaseerd op “wetenschappelijke” publicaties van jaren geleden, die via copy-paste nog steeds worden gebruikt en waarvan de accuraatheid niet geverifieerd werd.

Recente nieuwsbrief van het ILVO op 16/09/2022 is hiervan nogmaals een bevestiging. (8)

De ammoniak-emissie wordt nu bepaald met een voorspellingsmodel, op basis van een vaste emissiefactor per diersoort en het staltype. Het gaat dus om een gemiddelde schatting.” 

Continue metingen van de emissie werden nooit uitgevoerd.

ILVO start nu pas met proeven die in 2023 en 2024 zullen plaats hebben.

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/vluchtige-stikstof-uit-een-veestal-écht-meten-kan-dat-bijna

De tussentijdse metingen van deze proeven tonen nu al lagere cijfers dan zijn aangenomen.

 

Opmerkelijke verklaringen in de nieuwsbrief van ILVO 16/09/2022:

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/vluchtige-stikstof-uit-een-veestal-écht-meten-kan-dat-bijna

E XX  (ILVO): “We hebben het takenpakket zien evolueren. Eerst moesten we rapporten schrijven enkel op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur. (nvdr: hallo!? Er waren toen en ook nu nog geen emissiecijfers gekend gebaseerd op real time fysieke metingen. Hoe kan men dan wetenschapppelijk verantwoorde berekenigen maken ?)

Er worden geen fysieke metingen van de droge depositie, of van bodemstalen uitgevoerd, die de ware toedracht en het resultaat van stikstof depositie in beeld brengen.

Dat men de onderstaande opmerking te lezen krijgt in de beoordeling van een vergunningsaanvraag is werkelijk hallucinant. Het bevestigt alleen maar onze conclussie, dat de minitieus gedetailleerde, bombastische, pseudo-wetenschappelijke show, door een stortvloed aan artikels en tekst, die zowel bij de EU verordeningen ivm de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden en de Habitatrichtlijnen als bij de beoordeling van de impactberekening opgevoerd wordt, enkel dient als dekmantel voor de lading aan bedrog.

Bij deze berekeningen dient echter wel met een zeer aanzienlijke (model)onzekerheid rekening gehouden te worden. Deze onzekerheid zit zowel vervat in de modelmatig gehanteerde emissies, bronkarakteristieken, depositiefactoren als modelmatige onzekerheden.

 

 1. LANDBOUWSECTOR WORDT GEVISEERD. Agrobashing => brainwashing.

 

Op de websites van het Dep. Omgeving staat misleidende en onjuiste informatie die beschouwd kan worden als framing, Agro-bashen en brainwashing. (zie bijlagen)

https://www.vlaanderen.be/stikstof-in-vlaanderen/vraag-en-antwoord#sb-gehoord-in-de-media-5dffaf89-a779-44d8-b823-a319c002e7ba

 

Foute tekst van de website van Natuurpunt wordt bijna letterlijk overgenomen.

(Volgens Natuurpunt komt er 24 kg N/Hectare/jaar naar beneden. Bij de VMM is dit 18,7 kg N/hect/j in 2020. Inclusief foute berekening)

De vijandige houding van het Dep. Omgeving tegenover de landbouw wordt bij het lezen van de PAS maatregelen nogmaals bevestigd.  Cfr. Bezwaarschrift van DGZ.[x]

In het kader van de stikstof problematiek werden sommige bedrijven gebrandmerkt als “rood” en noemt men die nu “piekbelaster”, niettegenstaande deze bedrijven geen gram stikstof meer uitstoten dan gelijkaardige bedrijven. (Framing, => culpabiliserend, brainwashing)

 

Youtube film met foute cijfers op site van VMM: https://www.youtube.com/watch?v=3Tp3cEBLVMA

 

Voortijdig bereikte doelstellingen in emissiereductie van NH3 worden genegeerd!

Uitstekende resultaten ten opzichte van de Vlaamse doelstellingen bij de reductie van NH3-emissie gedurende de laatste decennia worden niet in aanmerking genomen, in tegenstelling tot wat men normalerwijze toch mag verwachten.

De doelsteling 2020 uit het Vlaams luchtbeleidsplan 2030 voor de reductie van N0x en NH3 werd gehaald. (Bron: VMM) Zelfs de doelstelling voor 2030 !! is al verwezenlijkt met 18% meer daling voor NH3 dan in de doelstelling voorzien.. Dit is t o v de doelstelling voor 2020, 23% overschot of 4,2 maal beter dan de doelstelling,  en toch worden door de Vlaamse regering bijkomende strenge maatregelen opgelegd. (Stikstofakkoord en PAS)

 

Aanleiding is de constante druk en agrobashing ivm biodiversiteit verlies dat door de veeteelt zou veroorzaakt worden. Natuurpunt adviseerde de Vlaamse regering om de veestapel met 30 % te verminderen. Advies dat door de Vlaamse regering zonder nadenken opgevolgd werd en resulteerde in de PAS.

Ook in de media wordt constant de landbouwsector geviseerd als het gaat over milieu, natuur en klimaat. (oa. Ine Renson in de Standaard)

 

 1. VMM STELT ONMOGELIJK HAALBARE DOELSTELLINGEN VOOROP. (10 . Concentratie ammoniak in de lucht — Vlaamse Milieumaatschappij)

 

VMM publiceert “kritieke niveaus” voor hogere vaatplanten van 3 ± 1 µgram/m³

en voor korstmossen zelfs 1µgram/m³. https://www.vmm.be/lucht/stikstof/concentratie-ammoniak         [xi]     Deze normen zijn zo laag, dat ze nooit kunnen gehaald worden met een achtergrondvervuiling die al even hoog of zelfs dubbel zo hoog is.

Op de Waddeneilanden wordt een NH3 achtergrondconcentratie in de overwaaiende zeebries gemeten van 2 à 3 µgram NH3/ m³!!!  (RIVM)

Meetpunt Koksijde, in de duinen op 900 meters van het strand, registreert 3,1 µgram NH3/m³ gemiddeld in 2020.

Toch vermeld de VMM dat in 2021 het kritieke niveau voor (korst)mossen in geen enkel van de 23 meetpunten gehaald werd.

De VMM bewijst hiermee nogmaals geen kennis van de eigen materie te hebben en maakt daardoor alle gepubliceerde cijfers en gegevens onbetrouwbaar. (Of doet dit met opzet en te kwader trouw.)

Er rijzen dan ook gegronde twijfels over de wetenschappelijke ernst waarmee de KDW-waarden bepaald werden!

 

 1. KDW : Kritische Depositie Waarden niet wetenschappelijk onderbouwd.

DEFENITIE: De kritische depositiewaarde is binnen de stikstofproblematiek de hoeveelheid stikstofdepositie door reactieve stikstof die een intact ecosysteem over langere tijd kan verdragen zonder dat significante schade optreedt aan de structuur of het functioneren van dat systeem.

 

KDW werden nooit echt empirisch bepaald, wel via expertenkennis (wat dat ook moge betekenen) maar wetenschappelijk verantwoord is het niet. Zie meer in bijlage: [xii] KDW WORD KOPIE

 

Prof. Kurt De Ketelaere:

“De KDW wordt vandaag te veel gezien als een instrument om op het vlak van vergunningverlening duim omhoog of duim omlaag te doen. Dat is helemaal de bedoeling niet. We hebben zeer nadrukkelijk laten opnemen in het rapport van het Expertenpanel PAS dat de KDW, een begrip dat zelfs NIET in de habitatrichtlijn voorkomt, géén bepalend criterium is voor vergunningverlening. Hetgeen we moeten realiseren is een gunstige staat van instandhouding, dat is hetgeen de habitatrichtlijn van ons vraagt, en niet dat overal in Vlaanderen die KDW moet worden gerealiseerd.”

https://vilt.be/nl/nieuws/stikstof-met-de-rode-brieven-wil-de-overheid-voldongen-feiten-creeren

 

 1. VIJANDIGE INSTELLING EN WANBELEID van het Departement Omgeving.

 

 1. Weigering van innovatieve, technische oplossingen.

Departement Omgeving (Minister Zuhal Demir) weigert op een humane manier het zogenaamde Stikstof-probleem op te lossen, niet tegenstaande technologie hiervoor bestaat en al wordt toegepast.

Mest is nochtans een waardevolle grondstof.

Innovatieve luchtwassers kunnen de NH3-emmisie met 90% verminderen. Wetenschappelijk onderzoek naar de recuperatie van de uitgewassen stikstof voor de productie van vlot bruikbare (kunst)-meststof is volop aan de gang en maakt vorderingen. [xiii] (11. Actieplan-Nutricycle-Vlaanderen. Prof. Erik Meers) // [xiv] (12. Een luchtwasser en plasmareactor tegen de stikstofcrisis | Kennismakers) //

Actieplan Transitie Nutriëntenrecuperatie in Vlaanderen 2020-2025. Actualisatie 2022 ( https://nutricycle.vlaanderen/wp-content/uploads/2022/04/Actieplan-Nutricycle-Vlaanderen.pdf ).

 

Pocket-vergisters verminderen de NH3-emissie met 60% en leveren elektriciteit, heet water en meststof.  Is win-win-win-win. En toch:

 1. Wetenschappelijk Comité jarenlang niet actief

Ondanks aandringen van de landbouworganisaties op het aanstellen van het Wetenschappelijk Comité dat innovatieve technieken moet beoordelen en beslissen over al dan niet officieel goedgekeurd gebruik voor de reductie van de NH3-emissie, werd dit meerdere jaren onmogelijk gemaakt!

Minister Zuhal Demir BOYCOT met opzet een voor de hand liggende oplossing om de NH3-emissie te verminderen.

 

 1. WANBELEID: geen lange termijnvisie, geen economische impactstudie.

 

Afbraak politiek.

PAS-maatregelen worden simpelweg opgesteld en toegepast zonder voorafgaande socio-economische studie!! Er wordt een reductie van de veestapel opgelegd van 10 tot 60%.

Bedrijven verplichten om hun productie drastisch te verminderen, zonder rekening te houden met economische en financiële wetmatigheden, is een ernstige aanslag op de rentabiliteit van deze ondernemingen.

Men moet zich goed realiseren dat bedrijven die 10 à 30 % van hun productie-eenheden moeten inleveren in de rode cijfers belanden en dit niet overleven!`

 

Het resultaat van het voorgestelde Stikstof-akkoord zal dan ook desastreus zijn. Er volgt gegarandeerd een ontmanteling, niet alleen van de veeteeltsector, maar logischerwijs ook van de toeleverings-, verwerkings- en dienstensector. Samen met het gigantisch kapitaalverlies zal ook het BNP, de handel en de werkgelegenheid dalen.

 

Demografische evolutie

Er wordt eveneens geen rekening gehouden met de demografische ontwikkeling. Binnen 10 jaar is de helft van de huidige bedrijfsleiders pensioengerechtigd. Minder dan 13% van de bedrijven heeft nog een opvolger. (bron: Landbouw en Visserij)

 

Men kan moeilijk van een verstandig en toekomst gericht beleid spreken, als

er geen rekening gehouden wordt met de demografische ontwikkeling van de verouderde landbouwersbevolking, waardoor dringend totaal tegenovergestelde maatregelen nodig zijn om binnen enkele jaren de voedselzekerheid en de agrarische economie op peil te houden !

 

EXODUS

Jonge boeren die nog een carrière wensen uit te bouwen in de landbouw worden weggejaagd en emigreren naar het buitenland. (Brain- en kapitaaldrain)

 

 1. MAP 7. MESTACTIEPLAN MANIPULATIE.

De wijze waarop minister Zuhal Demir het nieuwe MAP7 liet tot stand komen, bevestigt nogmaals haar vijandige houding tegenover de landbouwsector.

De ontwerptekst van Map7 werd door haar kabinet-medewerkers opgesteld, zonder overleg of inspraak van de stakeholders. De ontwerptekst samen met de gefraudeerde cijfers van de oppervlaktewatermetingen werden zonder inspraak voorgelegd aan de Europese commissie.

Achteraf blijkt dan door de onwerkbaarheid van de voorziene maatregelen op het terrein het gebrek aan vakkennis bij de opstellers en de medewerkers van het kabinet. De inhoud van MAP7 was duidelijk bedoeld om de sector te schaden en is onaanvaardbaar.

Een belangrijke ontwerptekst als MAP7 houdt men niet geheim, maar bespreekt en overlegt men eerst met de stakeholders en stuurt hem daarna naar Europa. Politieke spelletjes, met hypocriete gespeelde verontwaardiging over het “uitlekken” van het MAP ontwerp, getuigen van een wereldvreemde en respectloze mentaliteit.

Dergelijke handelswijze is ondemocratisch en zelfs dictatoriaal, een democratie en rechtstaat onwaardig.

 

 

 1. BUDGET 3,6 miljard! Kapitaal = belastinggeld = VERSPILLING

 

De toepassing van PAS zoals gepland is een kapitaalverlies zonder voorgaande.

Stopzetting van goed functionerende bedrijven met opkoopregeling voor gronden en gebouwen is een nutteloze en onverantwoorde verspilling van gemeenschapsgeld!

 

NH3-emissie beperking kan ook technologisch opgelost worden. Met het budget (3,6 miljard€) dat voorzien is, kan men op alle 12.000 bedrijven technologie zetten, de NH3-emissie met 60 tot 90 % verminderen, groene elektriciteit produceren en als surplus de economie aanzwengelen en dan nog 1,5 miljard € over houden!

 

De NH3-emissie verminderen door middel van technologie is de meest humane en aangewezen oplossing. Die mogelijkheid bestaat en waarom men ze niet toepast is niet te begrijpen, tenzij men weet wie dit stuurt en waarom?

Een belangrijk deel (1,2 miljard) van het budget wordt voorzien voor de ondersteuning van natuurdoelen. Nooit eerder werd dergelijk groot bedrag voorzien. Ook hierbij kan men zich ernstige vragen stellen over het nut en de wijze waarop deze financiering zal toegepast worden. Zie punt 11. Bizarre subsidie-regeling

De daling van de veestapel door de demografische ontwikkeling is al ingezet, en zal binnen enkele jaren zeker nog versnellen. Of de agrarische sector in de volgende jaren in staat zal zijn om deze leegloop te counteren en de voedselzekerheid te blijven garanderen is een groot vraagteken.

 

 1. BIZARE SUBSIDIE-REGELING IS GELEGALISEERDE ONTVREEMDING VAN  GEMEENSCHAPSKAPITAAL.

 

De decretale subsidie-constructie ter ondersteuning van Natuurverenigingen heeft perverse gevolgen.

Gronden die gekocht en betaald worden met geld van de belastingbetalers zijn volgens de algemene gang in handelstransacties, eigendom van al deze financiers. Het kan dan ook niet dat een regering zich het recht toeëigent om deze gemeenschapseigendom weg te geven aan een VZW.

In de notarIële koopakte zou de Vlaamse Gemeenschap voor het % bijdrage of participatie als  mede-eigenaar moeten vermeld zijn.

De bijdrage van de Vlaamse gemeenschap in de aankoop van natuurgebied door NP, wordt verkeerdelijk subsidie genoemd, maar is in werkelijkheid een participatie in de aankoop.

Verontrustende vaststelling is de zware invloed van vzw Natuurpunt op het Vlaamse beleid, meer bepaald op de decreten in verband met voorkooprecht, pachtwet, subsidies en natuurbeheer, die tot gevolg heeft dat gemeenschapskapitaal en – vastgoed via een subsidie-carrousel overgedragen wordt aan een private organisatie. Belangenvermenging door ambtenaren binnen de verschillende administraties is hiervoor mogelijks de verklaring.

(Cfr. provinciaal ruimtelijk beleidsplan (23/05/2023), 10.500 woningen in de Denderstreek en 15.000 woningen in de Vlaamse Ardennen zouden tegen 2050 moeten plaats maken voor natuur.) De Standaard 25/5

https://www.facebook.com/bartvanhulleopenvld

 

Het decreet dat deze “gelegaliseerde ontvreemding” mogelijk maakt moet dringend aangepast worden.

 

 1. IS BOERDERIJ-AMMONIAK IN DE OMGEVINGSLUCHT SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID ?

 

Vaak wordt op de websites van het Departement Omgeving en in de media vermeld dat stikstof schadelijk is voor de gezondheid. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen schadelijke Nox-en en het relatief onschuldige NH3.

 

Nox-en die ontstaan door verbranding van fossiele brandstof en biomassa, zijn irriterend voor de luchtwegen.

In industriële en stedelijke omgeving lopen de concentraties in de lucht soms op tot 50 à 80 µgram/m³.

Antwerpse agglomeratie heeft vrijwel constant een hoge Nox -concentratie.  Zie  irceline.be // https://www.facebook.com/groups/1876655442689333

Gehalte aan ammoniak in de buitenlucht bedraagt bij droog weer, gemiddeld 3 à 6 µg/m3. In de buurt van een boerderij kan dat oplopen tot 10 à 20 µg/m3.

 

ANTWOORD: De nu al te hoog ingeschatte cijfers aan ammoniakgehalte, voor maximum 36 % afkomstig van de landbouw, is zodanig laag dat het moeilijk meetbaar is.

Accidentele lekken in industriële koelinstallaties van enkele duizenden liters geconcentreerde ammoniak moeten niet gemeld worden omdat ammoniak beschouwd wordt als een natuurlijk product.

 

Concentraties die vermeld worden in veiligheidsvoorschriften op het werk (STEL & TWA) liggen 1000 X hoger.

TWA: Maximum gehalte aan ammoniak in de omgeving waarbij een arbeider 8 uurmag werken zonder risico op gezondheidsproblemen

is 20 ppm of 14mg/m3.   1000 X hoger dus dan in boerderijlucht. 3 à 15 µg

 

 

CONCLUSIES EN BESLUIT

 

Vlaanderen en Nederland, met respectievelijk een gemiddelde van 488 en 519 inwoners per km², behoren tot de dichtstbevolkte regio’s ter wereld . Door de menselijke activiteit en het grote ruimte gebruik zal de natuur er altijd onder druk staan.

Het zou logisch zijn dat de EU habitat-richtlijnen er een andere en aangepaste invulling kregen dan in alle andere EU-landen, die nog niet eens de helft of slechts een fractie aan inwoners per km²,  tellen.

 

Onze studie van de werking van het Departement Omgeving heeft een  georganiseerd bedrog aan de oppervlakte gebracht.

Wie de uiteindelijke verantwoordelijken zijn achter dit georganiseerd bedrog is niet meteen duidelijk.

De bedoeling is wel vrij duidelijk.  Via een legale constructie landbouwgrond verwerven om er natuurgebied van te maken.

Deze vaststelling van fraude en bedrog door een overheidsdienst, werpt een heel ander licht op het PAS verhaal.

Bij nader toe zien en na grondige studie, een ontluisterend verhaal dat in de Belgische – of Vlaamse politieke geschiedenis zijn weerga niet kent.  Naast de gevolgen van de toepassing van het PAS beleid, waarbij al een aantal boerengezinnen letterlijk vermorzeld werden en ook de agro-voedingsketen dreigt ontmanteld te worden, kan het ganse verhaal samengevat worden in enkele toepasbare begrippen:

Een verhaal van 30 jaar agro-bashing, framing, brainwashing, indoctrinatie, halve waarheden en hele leugens, misleiding, politieke manipulatie, discriminatie, machtsmisbruik, repressie, voorbedachte rade, bedrog, misdadig opzet, schending van de mensenrechten, wanbeleid, verspilling van belastinggeld, belangenvermenging, misbruik van openbaar ambt, valsheid in geschrifte, ambtsdelict, witteboordencriminaliteit, subsidie-carrousel, oplichting, gelegaliseerde grondroof, bendevorming en georganiseerde misdaad.

We kunnen alleen maar hopen dat parket en justitie hun werk doen.

 

 

 

 

 

MAP/ Bewijsstukken foute en gefraudeerde cijfers VMM

 

[i]    1. Ammoniak uitstoot VMM Schermafbeelding 2023-04-02 om 17.04.51

[ii]   2. Ammoniakbronnen VMM Schermafbeelding 2023-04-02 om 17.07.02

[iii]  3. Bijlagen bij open brief aan Vlaams Parlement d.d. 01.03.2023

[iv]  4. Wetenschappelijke artikels NH3-uitstoot.

[v]  6. Stikstof-depositie berekening is gefraudeerd

[vi]  7. Position paper stikstof Jaap C. Hanekamp

[vii]   8. VLOPS-IFDM. Lefebvre Wouter.pdf

[viii]   9. Inzichten in de ruimtelijk gedifferentieerde aanpak van ammoniakemissies van de veehouderij in Vlaanderen

[ix] . Concentratie ammoniak in de lucht — Vlaamse Milieumaatschappij

[x]       20220531-DGZ-PAS-Bezwaarschrift

[xi]  10. Concentratie ammoniak in de lucht — Vlaamse Milieumaatschappij

[xii]  13. KDW WORD KOPIE

[xiii] 11. Actieplan-Nutricycle-Vlaanderen

[xiv] 12. Een luchtwasser en plasmareactor tegen de stikstofcrisis | Kennismakers