Beste ,

De boeren-actiegroepen vragen de Vlaamse bevolking BEGRIP en STEUN bij onze strijd tegen onrecht en corruptie.
De Vlaamse regering respecteert de grondwet en de mensenrechten niet, daarover is de Raad van State in haar advies over het stikstof-decreet zeer duidelijk.

De beleidsmaatregelen van de Vlaamse regering in verband met de milieu-impact van de landbouwsector zijn gebaseerd op zwaar foute en frauduleuze stikstof-cijfers, leugens en bedrog, die onder andere door de Vlaamse Milieu Maatschappij worden gepubliceerd.

Het huidige beleid van het Departement Omgeving biedt geen toekomst aan de Vlaamse landbouw, het wordt gestuurd door een fanatieke groene doctrine zonder normbesef, die zich de laatste 30 jaar genesteld heeft in alle geledingen van het openbaar bestuur en er in slaagt de politieke agenda te bepalen.

Weinigen beseffen het, maar met dit stikstof-decreet stevenen we recht op een catastrofe af. De uitvoering van het stikstofakkoord gaat over meer dan de “piekbelasters” die moeten sluiten. Ook de andere bedrijven worden bedreigd in hun voortbestaan. Als zij hun productie met 20 à 30% moeten inkrimpen, zijn zij financieel niet meer leefbaar en volgt automatisch de stopzetting of het bankroet. Gevolgd door de ontmanteling van de agro-voedingsketen.

3,6 MILJARD € verkwanselen om een verzonnen stikstof-probleem in de landbouw op te lossen, is gewoonweg pervers, op een ogenblik dat er in de gezondheidszorg , openbaar vervoer, onderwijs, justitie. …financiering tekort is.

Het jarenlang culpabiliseren van de landbouw als oorzaak van een zogenaamd verlies aan biodiversiteit heeft ondertussen zijn brainwash effect bij de burgers niet gemist.
Die zelfde klagers brengen dan de film “ Onze natuur” uit die men 20-30 jaar geleden hier niet kon draaien, bij gebrek aan acteurs.
Dit bedrog heeft nu lang genoeg geduurd.
Hierbij de niet-gelimiteerde eisen van de landbouw-sector waaraan zal moeten voldaan worden met schriftelijke garantie vooraleer de protestacties stop gezet worden.

Eis 1
Het op zwaar foute en gefraudeerde cijfers gebaseerde Stikstof-decreet is een democratische rechtstaat onwaardig. Het schendt de basisprincipes van de rechtsstaat en moet afgevoerd worden.
Vergunningsaanvragen kunnen evengoed worden beoordeeld zoals in de rest van Europa.
Dat zou in een ééngemaakte Europese markt zelfs wenselijk zijn.

Motivatie:
A. Europa spreekt niet over stikstof ivm instandhoudingsdoelstellingen.
B. De cijfers waarop het decreet zijn bestaansrecht baseert zijn zwaar fout en gefraudeerd in het nadeel van de landbouw en in het voordeel van de industrie .
De depositie van NH3 uit de landbouw is zes maal lager dan door de VMM bepaald.
De emissie van NO2 is zeven keer hoger dan door de VMM bepaald.

Eis 2
Een aantal van de problemen die de landbouwsector nu heeft, zijn te wijten aan de gelijktijdige behandeling van verschillende onderwerpen in eenzelfde decreet, waardoor tegenstrijdige of ongewenste wetgeving toch goedgekeurd wordt.
Vb voorkooprecht. , subsidie- carrousel .
Om de problemen waarmee we nu geconfronteerd worden in de toekomst te voorkomen wordt aan de wetgevend macht de verplichting opgelegd om per decreet slechts één onderwerp te behandelen.
Samenvoeging van wetsartikels in het zelfde decreet,die weliswaar tot de zelfde materie behoren maar andere onderwerpen of doelstellingen behandelen, is verboden.

Motivatie: in het ± 250 bladzijden tellende Decreet over de grondenbank, werd de financiering en de subsidie voor de aankoop van gronden door de VLM in afzonderlijk toegevoegde artikels geregeld.
Toevoeging van één zinnetje :” Ook private organisaties kunnen subsidies krijgen”
geeft aanleiding tot de subsidie-caroussel, waarbij gemeenschapsbezit vervreemd wordt en een private organisatie onrechtmatig verrijkt.
De subsidie die de Vlaamse Gemeenschap geeft is in feite een participatie in de aankoop van gronden, waardoor de Vlaamse Gemeenschap voor haar aandeel mede-eigenaar moet zijn.

Eis 3
Subsidie aan private organisaties voor de aankoop van gronden moet onmiddelijk uit de wetgeving geschrapt worden. (Deze subsidies zijn ongeoorloofde staatsteun)

Eis 4
Aankopen van gronden door VLM en ANB worden opgeschort tot volgende legislatuur.

Eis 5
VLM aankopen van gronden wordt beperkt in volume en landbouwgrond wordt slechts aangekocht naargelang de behoefte van de grondenbank.

Eis 6
Wijziging van het voorkooprecht.
Bij verkoop van gronden behoudt de beroepsmatige gebruiker zijn voorkooprecht.
Het kan niet zijn dat een actieve onderneming zijn assets verliest aan een hobby-club.

Eis 7
Het decreet dat de aanmaak van 10.000 hectare nieuw natuurgebied voorziet moet geschrapt worden. (Deze wensdroom is één van de drijfveren voor de, met behulp van leugens en bedrog, ontwikkeling van de PAS.)

Eis 8
De repressie van de boeren door de Vlaamse Landmaatschappij bij middel van regelneverij en een exuberant boetesysteem, is een schending van de grondwet en de mensenrechten. Onmiddelijke stopzetting van het boete-systeem en herziening van de regelgeving.
=>. Oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie.

Eis 9
Vergunningen worden afgeleverd voor de duur van een ganse beroepscarrière !

Eis 10
Administratieve vereenvoudiging. Afbouw van overreglementering en regelneverij.

Eis 11
Geen kalenderlandbouw

Eis 12
Haalbaar en werkbaar MAP, gebaseerd op correcte cijfers en met erkenning van de grote fluctuaties als gevolg van wisselende weersomstandigheden en bodemtype.

Eis 13
Geen braaklegging.

Eis 14
Geen export beperkingen voor mest.

Eis 15
Afvoer van decreet NER-MVW

Eis 16
Stopzetting van verdere allocatie van onhaalbare habitatgebieden, 3110 en 3130.
Aankaarten bij Europa.

Eis 17
Gelijk speelveld / level playing field voor import van producten van buiten Europa en België.

Boerenhart, Boerensjaal,
Stuurgroep Vennengebied,
Farmers Defense Force Belgium
VZW Verenigde Veehouders