Beste leden en sympathisanten van de vzw Verenigde Veehouders,

Aan de Zeebergbrug in Aalst staat in grote letters op de gevel van een groot oud gebouw “REDT U ZELVEN”.

De naam was een leidmotief van de vroegere landbouwcoöperatieve die opgericht werd in 1918. De landbouwers rekenden toen niet op de overheid, ze namen hun lot in eigen handen, verenigden zich en probeerden zo zelf hun levenskwaliteit op te krikken.

Meer dan 100 jaar later herhaalt zich de geschiedenis, opnieuw moeten landbouwers zich verenigen om de krachten te bundelen. Maar deze keer niet omwille van een lakse overheid, maar tegen de overheid, tegen de Vlaamse regering en het departement Omgeving die een bedreiging vormen voor het voortbestaan van hun bedrijven.

Anderhalf jaar geleden werd de vzw Verenigde Veehouders opgericht om het onrecht, van de Programmatische Aanpak Stikstof waarmee boerengezinnen geconfronteerd worden, juridisch te bestrijden.

De vzw heeft op 1 maart 2023, in een open brief aan alle Vlaamse parlementsleden en media, gewezen op de incorrecte cijfers en fouten in de PAS.

Deze open brief was gebaseerd op de bevindingen van een panel van onafhankelijke professoren, die de belangrijkste wetenschappelijke en juridische pijnpunten van de voorgenomen stikstofaanpak aantoonden.

Niettegenstaande deze belangrijke toelichting kwam er geen koerswijziging. De Vlaamse regering heeft onlangs een PAS-akkoord bereikt dat nauwelijks gewijzigd werd ten opzichte van de eerste versie.

In haar advies over het ontwerp Stikstof-decreet, was de Raad van State duidelijk en wij citeren: “dat de PAS en het decreet niet in overeenstemming zijn met de artikelen 16, 17, lid 1, 20, 21 en 37 van het EU-Handvest, en de artikelen 10, 11, 22 en 23 van de Grondwet”.

Maar liefst 5 artikels van de Universele rechten van de mens en 4 artikels van de grondwet werden overtreden.  Eénmaal of negenmaal de wet overtreden, het blijft steeds een misdaad.

Kan u nagaan met welke gewetenloze mensen wij te maken hebben.

“Tijd brengt raad” zegt het spreekwoord. En inderdaad, na anderhalf jaar, wijzer geworden door urenlange studie van wetenschappelijk onderzoek en wetgeving, brachten wij de honderdjarige slogan “REDT U ZELVEN” opnieuw in praktijk.

Op 22 december, de dag dat de Vlaamse regering van plan was het “nieuwe” stikstof-decreet vervroegd te laten stemmen, hebben wij de parlementsleden opnieuw een open brief gestuurd. Toch één parlementaire had deze brief goed gelezen en heeft beslist het parlement te verlaten omdat haar rechtvaardigheidsgevoel te vaak overschreden werd.

Verder verliep het scenario zoals bij de vorige brief. De politiek en de media zwijgt ons gewoonweg dood.

Maar niet getreurd. Ook al bracht de gemanipuleerde media ons verhaal niet, dat heeft ons niet weerhouden om op dezelfde dag bij de Raad van State een verzoekschrift tot VERNIETIGING en een vordering tot SCHORSING in te dienen van het VOORSTEL VAN DECREET van Wilfried Vandaele, Willem-Frederik Schiltz, Bart De Wever en Tom Ongena

OVER DE PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF.

De Raad van State is de instelling die de rechten van de burgers beschermt en waakt over het correct functioneren van de rechtsstaat. De Raad van State dankt zijn bestaan in hoofdzaak aan de wil van de wetgever om voor alle natuurlijke en rechtspersonen een doeltreffend beroep open te stellen tegen onwettige administratieve rechtshandelingen die hen mochten hebben geschaad.

Het stikstof-decreet schaadt niet alleen de landbouwsector, maar is nog een veel grotere bedreiging voor industrie, transport en de Vlaamse welvaart.

Ons verzoekschrift werd reeds ingeschreven op de rol en de kosten zijn ook al betaald.

Het afgelopen jaar heeft ons echter meer leergeld gekost dan ons lief is.

Om de procedure bij de Raad van State te bekostigen, hadden wij graag beroep gedaan op uw hernieuwde lidmaatschapsbijdrage voor 2024. (minimum 40 €.)

Graag hadden wij ook ons ledenaantal nog wat uitgebreid. Uit de groep van 12.000 landbouwbedrijven moet het toch mogelijk zijn om voldoende financiering op te halen.

Gelieve onze boodschap te verspreiden onder uw vrienden, kennissen en collega’s.

We hebben alle vertrouwen in de werking van de Raad van State en zien het nieuwe jaar dan ook hoopvol tegemoet.

Wij wensen u en uw familie nog prettige feestdagen en een voorspoedig 2024.

Het bestuur.

Vzw. Verenigde Veehouders