Something is rotten in the state of Flanders, is nog te zacht uitgedrukt voor wat

bij nader toe zien, een ontluisterend verhaal is dat in de Belgische – of Vlaamse politieke geschiedenis zijn weerga niet kent.

Gedetailleerde studie van de werking en de rol van het Departement Omgeving, bevoegdheid van Minister Zuhal Demir, in de Pragmatische Aanpak Stikstof bracht een georganiseerd bedrog aan de oppervlakte, waarvan de bedoeling snel duidelijk werd.

Via een schijnbaar legale constructie wordt landbouwgrond aan veehouders onttrokken om er natuurgebied van te maken. Hierbij wordt onder het mom van subsidie gemeenschapsbezit ontvreemd en overgedragen aan een private organisatie. De betrokkenheid van Natuurpunt in deze bedrieglijke opzet valt niet meer te ontkennen.

Het jarenlang culpabiliseren van de landbouw als oorzaak van een zogenaamd verlies aan biodiversiteit heeft ondertussen zijn brainwash effect bij de burgers niet gemist.

Een kwalijke leugen is ook de claim dat landbouwammoniak schadelijk is voor de gezondheid. In de veiligheidsvoorschriften op het werk is een duizendvoud van de ammoniakconcentratie, die dan alleen nog maar op droge dagen in de buitenlucht aanwezig is, nog niet eens een probleem.

De vaststelling van zware fraude en bedrog door een overheidsdienst, werpt een heel ander licht op het PAS verhaal.

Twee derden van de door de Vlaamse Milieu Maatschappij aan de landbouw toebedeelde ammoniak-depositie bestaat gewoonweg niet. Landbouw is volgens de VMM verantwoordelijk voor 95% van de ammoniakemissie, terwijl de VMM zelf, zwart op wit, toegeeft dat ze de ammoniak-productie van 6,5 miljoen inwoners niet in rekening brengt.

Voor de totale depositie van NOx-stikstof uit verbranding komt de VMM aan 3,9 kg N per hectare. Omrekening uitgaande van de 16% emissie hoeveelheid, die door de industrie officieel gemeld wordt, levert voor de totale emissie (100%) een veelvoud aan NOx-depositie van meer dan 30kg N per hectare.

Na correctie van de foute en gefraudeerde VMM-cijfers is een werkelijke depositie bijdrage van maximaal 1,6 kg N /hectare uit de veeteelt voor geen enkel habitat-gebied een probleem. De depositie van organische stikstof uit stuifmeel en organisch “stof” bedraagt immers al meer dan 2 kg stikstof/hectare.

 Naast de gevolgen van de toepassing van het PAS beleid, waarbij al een aantal boerengezinnen letterlijk vermorzeld werden en ook de agro-voedingsketen dreigt ontmanteld te worden, kan het ganse verhaal samengevat worden in enkele toepasbare begrippen:

Een verhaal van 25 jaar agro-bashing, framing, brainwashing, indoctrinatie, halve waarheden en hele leugens, misleiding, politieke manipulatie, discriminatie, machtsmisbruik, repressie, voorbedachte rade, bedrog, misdadig opzet, schending van de mensenrechten en de grondwet, wanbeleid, hebzucht, verspilling van belastinggeld, belangenvermenging, misbruik van openbaar ambt, valsheid in geschrifte, ambtsdelict, witteboordencriminaliteit, subsidie-carrousel, oplichting, gelegaliseerde grondroof, bendevorming en georganiseerde misdaad.

Kort samengevat: maffiapraktijken!

De procedures, die binnenkort zullen opgestart worden bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State om het onwettig stikstof-decreet te counteren, worden een testcase voor het functioneren van de rechtsstaat.

Ook als het stikstof-decreet onwettig bevonden wordt zijn daarmee alle problemen nog niet van de baan.

Het Departement Omgeving is aan een grondige evaluatie toe.

De invoering van een extern onafhankelijk controleorgaan dat toeziet op een correcte werking van de overheidsdiensten is meer dan noodzakelijk.

Burgers en ondernemers hebben recht op een correcte, neutrale, onpartijdige benadering en behandeling door overheidsdiensten. De woede omwille van het onrecht en het disrespect dat de boeren aangedaan wordt is groot.

Zoals bijkomend de ambtenaren van het Departement Omgeving en meer bepaald de Vlaamse Landmaatschappij een repressief beleid voeren tegen de boeren, met onder andere exuberante boetes (73.250 €) voor kleine tekortkomingen, dan moet men niet verwonderd zijn dat het kruitvat ontploft.

Vzw Verenigde Veehouders.