Stikstof-depositie berekening door de Vlaamse Milieu Maatschappij.

 Foute cijfers en onmogelijke depositiecijfers.

De VMM maakt zich eveneens schuldig aan framing en de publicatie van foute of gekleurde informatie.

Het PAS-beleid en het stikstofdecreet van de Vlaamse regering is gebaseerd op foutieve – en onmogelijke cijfers, onnauwkeurige metingen, aannames en veronderstellingen die wetenschappelijk niet onderbouwd zijn!

Het PAS-beleid wordt gevoerd om een fictief, verzonnen probleem op te lossen.

Belangrijke gegevens en begrippen bij de toelichting.

 

Massadichtheid of soortelijk gewicht: De dichtheid van een stof wordt gedefinieerd als de massa per volume-eenheid.
Gassen die een lagere massadichtheid hebben dan lucht stijgen.
Gassen die een hogere massadichtheid hebben dan lucht dalen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_soortelijke_massa%27s_van_gassen

 

NH3, Ammoniak: 0,76.   is bijna voor de helft lichter dan lucht.

Lucht: 1,29

NOx-en zijn zwaarder dan lucht.

NO: 1,35.     Stikstofoxide

NO2: 2,06    Stikstofdioxide

N2O:  1,98   Di-stikstofmonoxide of lachgas

 

=> NH3 stijgt op na productie. Kan terug opstijgen na depositie.

NH3 verlaat de stal via de bovenste ventilatieopeningen => luchtwassers worden in runderstallen in de ventilatie nok van het dak geplaatst.

 

NOx-en stijgen niet, na koeling van de warme verbrandingsgassen waarmee ze samen opstijgen, dalen ze neer op de bodem en blijven liggen.

Cfr Satelliet-beeld NOx.

 

Totale stikstof-depositie is som van de stikstof uit NH3 + NOx + DON (opgeloste organische stikstof)

Voor 2020 zou dit gemiddeld 18,7 kg N/hect/j zijn volgens de cijfers van de 9 meetpunten van de VMM.          Voor 2021: 19,1 kg N/hectare/j (meer regen)

Totale NH3 depositie is som van natte- en droge depositie.

Aantal regendagen is in Ukkel gemiddeld 198 / jaar

Definitie regendag: Voor KMI is dit een dag waarop minimum 1mm regen valt (1 liter/m²)

2020: 163 neerslagdagen.      731.9 mm

2021: 192 neerslagdagen.     1038.8 mm

https://www.meteo.be/nl/klimaat/klimaat-van-belgie/klimatologisch-overzicht/2016-2020/2020/jaar

https://www.meteo.be/nl/klimaat/klimaat-van-belgie/klimatologisch-overzicht/2021/jaar

————–

Gemiddelde windsnelheid is 4,4 m/sec of 15,8 km/uur (KMI)// 2020: 4,1 m/sec

Overheersende windrichting is ZW.

Verplaatsing of transport van de lucht van De Panne tot Maaseik duurt gemiddeld 15,1 uur.

Zeebries bevat al een gemiddelde achtergrondconcentratie aan ammoniak van 1 tot 3 µgram/ m³.

 

Over aanwezige concentratie, de dynamiek en het gedrag van ammoniak na emissie of na depositie, en naargelang de verschillende weersomstandigheden in de verschillende seizoenen, is tot nu toe zeer weinig gekend bij gebrek aan meettoestellen die concentraties in real-time konden registreren.

 

TOELICHTING

NH3-depositieberekening door de VMM (6A, 7, 54 A, 54 B)

Bij de berekening van de totale stikstof-depositie per hectare per jaar in de 9 meetpunten, wordt naast de NOx-en uit de verbranding van fossiele brandstof en biomassa ook de bijdrage van ammoniak door natte- en droge depositie bepaald plus de bijdrage van organische stikstof (DON: organisch stof, stuifmeel, Sahara-zand …) (7)

 

Definities: 1. Natte depositie.    2. Droge depositie

 1. Natte depositie is het resultaat van uitregenen of uitwassen waarbij uitregenen plaats vindt in de wolken en uitwassen plaats vindt onder de wolken. Het uitregenen ontstaat doordat de stoffen zich gedragen als condensatiekernen, dit zijn deeltjes waarrond de wolkendruppeltjes ontstaan. Op die manier ontstaan wolken en wanneer deze uitregenen verdwijnen de stoffen uit de atmosfeer en worden ze gedeponeerd op de bodem. Onderweg kunnen deze neervallende druppels nog extra stoffen opnemen, dit is het uitwassen. Over het algemeen zijn beide termen belangrijk. Op korte afstanden, waarbij de pluim zich nog volledig onder de bewolking bevindt, is vooral uitwassen belangrijk.

Bij natte depositie wordt de inhoud van de atmosfeer vanuit de hoogte van de wolken van 0 tot 6000 meter volledig uitgewassen.

 

2. Droge depositie

Droge depositie is de aanvoer van stoffen die tijdens droge periodes rechtstreeks uit de lucht worden afgezet op het oppervlak. Dit gebeurt door meerdere processen:

 • afzetting van stoffen door willekeurige beweging (diffusie) en botsingen (interceptie, impactie).
 • bezinking van deeltjes door de zwaartekracht.
 • absorptie van gassen.

Droge depositie hangt af van de concentratie en turbulentie in de onderste luchtlagen, en is daardoor afhankelijk van het type oppervlak (bos, grasland, water, …). Droge depositie van stikstof gebeurt door meerdere gassen en deeltjes en is moeilijk nauwkeurig te meten. De VMM meet de concentratie van de belangrijkste stikstofgassen (ammoniak en stikstofdioxide). De droge deposities worden berekend aan de hand van luchtconcentraties en modelresultaten(Vlops) voor de depositiesnelheid.

———-

Deze excell tabel staat niet als dusdanig op de website van de VMM, maar zit verborgen achter een download link, waarna men bij het openen van het excell document zelf nog de som en de gemiddelden moet berekenen vooraleer de onmogelijke cijfers tevoorschijn komen.

https://www.vmm.be/lucht/stikstof/stikstofdepositie  (onderaan pagina bij Meer informatie)

 

Onderdeel van door VMM gepubliceerde excel-tabel met resultaten van stikstofdepositie in de 9 meetpunten  (7)

De berekeningen van NH3-depositie door de VMM zijn gebaseerd op:

 1. fysieke metingen en B. theoretische schattingen.
 2. Fysieke metingen:
 3.   NH3- gehalte van de omgevingslucht [i] (10)

De gemiddelde NH3 concentratie in de lucht bedroeg 4,5 µg/ m³ in 2020. ///

3,34 µg/m³ in 2021 (nat jaar >1000 L neerslag/m²  => meer uitwassing).

 

Opmerking: NH3-concentratie is ± 4,5 µgr op 1000.000.000.000 (1 biljoen) De begrippen stikstofdeken, stikstofstolp, stikstofbad zijn pure framing-begrippen die in werkelijkheid niet bestaan maar door landbouw-haters verzonnen werden.

Cfr. Ter vergelijking : CO2 concentratie in de lucht is 0,04%    of  4 / 10.000

 1. Natte depositie (9 meetpunten: zie Excell document hoger en 7.)

Bij de natte depositie komt samen met de neerslag alle NH3 en NOx-en naar

beneden, die zich in de luchtlaag bevinden, vanaf de grond reikend tot in de wolken.

(van 0 tot 6000 m hoogte)

Gemiddeld aantal neerslagdagen 192 (KMI).  Meer dan de helft van het jaar wordt de ammoniak uit de atmosfeer op de bodem gedeponeerd.

 Natte depositie van NH3 was in 2020:  gemiddeld 4,38 kg NH3-N/hect/j

 

Dit zou een relatief betrouwbaar cijfer moeten zijn, alhoewel ook cijfers per meetpunt onderling sterk verschillen. Zo wordt er in agglomeraties Kapellen (Antwerpen) en Mariakerke (Gent) meer natte depositie gemeten dan in Wingene!

MAAR, de meting gebeurt over een periode van 2 weken.

Na depositie kan NH3 (gedeeltelijk) terug in emissie gaan.

Deze hoeveelheid wordt dan bij de volgende neerslag nogmaals opgevangen en toegevoegd aan het meetresultaat.

Gevolg: de gemeten natte depositie van NH3 is altijd hoger dan de werkelijkheid, zijnde de NH3 die effectief blijven liggen is.

 

Om het aandeel van de veeteelt te kennen moet de totale (4,38 kg) natte depositie nog met het percentage niet-agrarische ammoniak N verminderd worden. (64%) (4 /5)

      Een herberekening op basis van de huidige kennis en stand van de

     wetenschap levert een bijdrage van amper 1,6 kg N/hectare/ j uit

     veeteelt-ammoniak.!! (Dit zonder bijkomende correctie voor volgende opmerking)

 

Opmerkingen:

 • Ammoniak heeft een soortelijk gewicht van 0,76 en lucht 1,29.

Het is dan ook vrijwel zeker dat nog een deel van de ammoniak-depositie bij opdrogen terug in emissie gaat en dus nogmaals bijdraagt aan de gemeten hoeveelheid.

 

–           Met de recent ontwikkelde draagbare ammoniakmeter (ppbRAE 3000+, Honeywell) hebben we real-time  metingen uitgevoerd en kunnen vaststellen dat ammoniak na natte depositie (’s morgen’s) bij het opdrogen van de bodem (‘s avonds) boven een verharde bodem, inderdaad terug in emissie gaat.

 

–           Ook het opstijgen van NH3 werd met de ammoniakmeter aangetoond. In de ruimte van   een bestelwagen (Vito) meet men de hoogste concentratie aan het plafond, een ± gehalveerde concentratie in het midden en nul op vloerhoogte.

( hiervan zijn foto opnames beschikbaar) https://www.facebook.com/peter.deswaef.9

 

“droge depositie van ammoniak” is een contradictio in terminis.

 

 1. Theoretische schattingen van DROGE DEPOSITIE. (self-fulfilling prophecy)

 

De droge depositie hoeveelheid van NH3 wordt bepaald op basis van onduidelijke

aannamen, zonder wetenschappelijke onderbouwing.

Men baseert zich op NH3-gehalten van de lucht om een “schatting” te berekenen.

           “Droge depositie kan moeilijk gemeten worden” beweert de VMM, en wordt dus een

“schatting” door theoretische modelberekening met Vlops. (8)

Droge depositie is het neerslaan van NH3 uit de onderste luchtlaag op het

aardoppervlak, door luchtturbulentie. (VMM)

Uit de NL RIVM-site over droge depositie: ”We gebruiken twee methoden om toch

de totale hoeveelheid droge depositie van ammoniak voor een jaar te schatten “.

 

De werkelijke hoeveelheid NH3 die door droge depositie op de bodem valt en ook

blijft liggen (?) wordt met geen enkele fysieke meettechniek vastgesteld.

Nochtans!!

           

            Als men beweert dat droge depositie van 8,3 kg N/hectare/jaar bijdraagt aan de

            vermestende depositie van de bodem, dan moet men die daar ook bij een analyse in

            terugvinden. Daar heeft men geen theoretisch model voor nodig, maar een fysieke

            proefopstelling.

            Er worden op het einde van het teeltseizoen wel 30.000 grondstalen 

          onderzocht om de N-residu in akkerland te bepalen. Kom dan niet

          af met de bewering dat droge stikstof depositie niet kan gemeten   

          worden!

           

            Droge depositie van 8,3 kg N /hectare/ jaar, het dubbel van de natte

          depositie van 4,38 kg, is onmogelijk, zowel rekenkundig als volgens de

          wetten van de fysica.

 

 

            WAAROM ZIJN DE VMM CIJFERS ONMOGELIJK?

 

 • De hoeveelheid NH3 door droge depositie kan onmogelijk een grotere hoeveelheid NH3 zijn dan de hoeveelheid afgezet door de natte depositie.

De afgezette NH3 zou immers in droge omstandigheden enkel afkomstig zijn uit de

onderste luchtlagen met een gemiddeld gehalte van 4,5 µg/m3 in 2020.

Binnen een tijdsbestek dat kleiner is dan de natte depositie-periode, 170 droge

dagen tegenover 195 regendagen, kan onmogelijk door lucht-turbulentie een

dubbele hoeveelheid ammoniak afgezet worden uit de onderste luchtlagen van

maximum enkele honderd meter hoog.

2    De mogelijk te verwachten depositie-hoeveelheid wordt bepaald en gelimiteerd

Door de emissie- of productie hoeveelheid aan ammoniak.

Tijdens de kortere periode van droge depositie dagen (± 170 d/jaar) kan onmogelijk

bij ongeveer gelijke productie-emissie, de dubbele hoeveelheid ammoniak aanwezig

zijn in de atmosfeer dan tijdens de langere periode van de natte depositie dagen,

laat staan dat die dubbele hoeveelheid door luchtturbulentie uit de onderste

luchtlagen op de grond gelegd wordt en, gezien het lage soortelijk gewicht, dan ook

nog zou blijven liggen.

!! 8,3 kg droge depositie (2020) is vergelijkbaar met het tappen van 400 liter uit de

bodem van een vat met een inhoud van 200 liter!   Onmogelijk.

 

De maximale hoeveelheid droge depositie, als we 500 meter hoogte beschouwen

als onderste luchtlaag, is 10 % van de nattedepositie en kan maar 0,4 kg N zijn.

 

8,3 kg N is 2/3 van de totale ammonia-depositie die door de VMM aan de landbouw

toegewezen wordt.

             Deze 8,3 kg N bestaat niet eens!!

           Opmerking: NH3 die gevormd wordt en opstijgt uit de mest, riool of

            milieu, kan ook na depositie opnieuw (gedeeltelijk) in emissie gaan en nogmaals  

            gemeten worden door meettoestellen die gedurende meerdere dagen of weken

            lucht aanzuigen door collectorbuizen.  Wetenschappelijke studies en cijfers hierover

            zijn onbekend, maar dit laat veronderstellen dat de gemeten luchtconcentraties aan

            NH3, ernstig overschat worden.

 

 

CONCLUSIE

De vaststelling dat door de Vlaamse Milieu Maatschappij foute en ONMOGELIJKE cijfers gepubliceerd worden van ammoniak depositie die “berekend” werden met het Vlops model is schokkend.  

De combinatie van ten eerste de bewering dat droge depositie niet kan gemeten worden met ten tweede de grote orde van de onmogelijke hoeveelheid droge depositie is een duidelijk bewijs van bewust opgezet bedrog.

De PAS en het stikstofdecreet die veehouders beperkingen opleggen bij vergunningsaanvragen en verplicht tot sluiting of tot zware reductie van de veestapel, is gebaseerd op deze foute cijfers.

 

Hierdoor verliest het stikstof-decreet zijn bestaansrecht.

 

 

Dr. Peter De Swaef

vzw. Verenigde Veehouders

[i]

 

De hoeveelheid NH3 die voor de droge depositie (8,3 kg in 2020) wordt berekend, is bijna het dubbele van de natte depositie (4,4 kg). Zowel rekenkundig als volgens de wetten van de fysica onmogelijk en dus bedrog!  Deze discrepantie is dermate groot dat toeval of vergissing uitgesloten is en we dus kunnen spreken van opzettelijk bedrog en ambtsdelict.