Bij het onderzoek naar foute en gefraudeerde N-cijfers in de publicaties van de VMM werd in eerste instantie de aandacht toegespitst op de cijfers over landbouw en veeteelt.

Hierbij werd vastgesteld dat 2/3 van de door VMM gepubliceerde ammoniak depositie niet bestaat (droge depositie via Vlops berekening) en 60% van de aan de landbouw toegewezen ammoniakemissie (95%) afkomstig is uit andere bronnen.

Het aandeel van de landbouw in de ammoniak-depositie volgens de gegevens van de VMM levert 13,3 kg NH3-N/hectare op.

Een herberekening met de correcte cijfers van de ammoniak N-depositie/hectare door de landbouw komt uit op 35% aandeel of 1,6 kg NH3- N/hectare.

Een andere stikstofbron zijn de NOx-en die afkomstig zijn uit verbranding.

 

NOx cijfers : Hoeveel NOx wordt in Vlaanderen geproduceert ?

 Bij controle van de VMM-website stellen we vast dat er in de rubriek over NOx-en GEEN cijfers gepubliceerd worden over de gewichtshoeveelheid depositie of kg N/hectare.

Op de website van de VMM staat het volgende:

Toestand in 2021

Hoogste stikstofdepositie in gebieden met intensieve veeteelt: (nvdr: FOUT, is niet in overeenstemming met de cijfers in de meetpunten. (7.) !!!

  • Vooral in het centrum van West-Vlaanderen, N-Antwerpen en NO-Limburg.
  • Stikstofdepositie bestaat gemiddeld voor 62 % uit NHx(afkomstig van ammoniak), 29 % uit NOy (afkomstig van stikstofoxiden) en 9 % uit opgeloste organische stikstof (DON).
  • 63 % van de NHx-depositie in Vlaanderen komt door Vlaamse emissies, vooral van de landbouw.
  • 76 % van de NOy-depositie in Vlaanderen is afkomstig van emissies buiten Vlaanderen. De sector transport is de belangrijkste bron van het binnenlandse gedeelte van de NOy-depositie.

De vermelde percentages komen overeen met de cijfers van de 9-meetpunten uit de VMM  excell-tabel. (7.) Dat ook de cijfers voor NOx niet overeenstemmen met de werkelijkheid, wordt hierbij toegelicht en aangetoond.

Cijfers, met betrekking tot de gewichtshoeveelheid die wel beschikbaar zijn en waarmee we een berekening van de totale NOx hoeveelheid kunnen uitvoeren, vinden we terug in volgende twee documenten:

I –   7. Verzurende en vermestende depositie_2020 Cijfers totalen + Vlops

Of: Waar liggen de meetplaatsen voor natte depositie en wat zijn de resultaten (excel) 2021

Dit excell document met de resultaten van de N-depositie metingen in de 9 meetpunten in 2020 geeft voor NOx een gemiddeld totaal van 3,8 kg NOX-N/ hectare.

Totale depositie over Vlaanderen zou dan ongeveer 1362400 hectare X 3,8 = 5.198.918,4 kg N zijn.

 

II –  30. imjv_emissies_lucht_water_2004-2021  kopie.xlsx (https://www.vmm.be/data/imjv-databestand/imjv ) weetje: na weglaten van eerder onschuldige stoffen als NH3, CO2,NO2,CO.. Is de totale lucht-emissie van schadelijke stoffen in Vlaanderen 200.000 TON ) PFAS !!!

Totale som van de NO2 emissie door klasse 1 & -2 bedrijven in 2021 bedroeg: 22.682.090,69 kg NO2.

Stikstofinhoud in kg is 1/3 van het totaal moleculairgewicht: 7.560.696,87 kg NOx-N.

 

Onderdeel van website VMM: https://www.vmm.be/lucht/evolutie-luchtkwaliteit/hoe-wordt-de-uitstoot-berekend#section-1

“Sector industrie

Het hoofdaandeel van de industriële emissies wordt geregistreerd via de integrale milieujaarverslagen (IMJV). Of een bedrijf een IMJV moet indienen hangt af van bepaalde criteria. Ongeveer 90% van de totale emissie door de industrie wordt via deze IMJV’s bekomen.”

Totale NOx-N-emissie door industrie bedraagt dan: 7.560.696,87 kg N. + 10% = 8.316.766,55 kg NOx-N.

Deze gedeeltelijke hoeveelheid is al duidelijk groter dan wat de VMM aan totaalgewicht NOx publiceert.

 

Volgens de VMM is industrie verantwoordelijk voor 15,79 % van de NOx uitstoot.

(47. Stikstof – NOx – aandeel emissies_2021) https://www.vmm.be/lucht/stikstof/uitstoot-stikstofoxiden

100% NOx-N uitstoot zou dan neerkomen op een gewicht van 52.671.099,11 kg NOx-N

OF theoretisch gemiddeld  38,66 kg N / hectare depositie potentieel ALLEEN door NOx-N .

(Vlaanderen: oppervlake 13.626 km² (1.362.554 ha).

Aangezien NOx-en zwaarder zijn dan lucht gebeurt depositie vrij snel in de opgeving van de uitstoot. Dit is duidelijk te zien op de meeste satelliet-beelden of emissie-kaarten.  Enkel bij hoge windsnelheden wordt NOx emissie uit hoge schoorstenen verder meegevoerd. https://www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/metingen/stikstofdioxide

 

DEZE ENORME DISCREPANTIE  (>30 kg) TUSSEN DE NOx CIJFERS GEPUBLICEERD DOOR DE VMM VAN DE METINGEN IN DE 9 MEETPUNTEN (3,8 kg N / hectare) (7.) EN DE BEREKENDE HOEVEELHEID (38,66 kg N) GEBASEERD OP DE OFFICIEEL GEMELDE EMISSIES (IMJV) EN HET PROCENTUEEL AANDEEL VAN DE INDUSTRIE IN DE EMISSIE, IS NIET TE VERKLAREN! 

BESLUIT: DE VLAAMSE REGERING VOERT BELEID OP BASIS VAN ZWAAR ONBETROUWBARE, FOUTE EN GEMANIPULEERDE CIJFERS. 12.000 VLAAMSE BOERENFAMILIES  WORDEN MET OPZET BEDROGEN.

DE PRAGMATISCHE AANPAK STIKSTOF IS HET GROOTSTE EN SCHANDALIGSTE BEDROG IN DE VLAAMSE POLITIEKE GESCHIEDENIS.