Beste leden, vrienden en sympathisanten.

De vzw Verenigde Veehouders werd opgericht om juridisch een einde te stellen aan het bedrog en de onrechtmatige behandeling die de veehouderij in Vlaanderen te verduren krijgt.
Laat het voor iedereen duidelijk zijn: het “stikstof-probleem” zoals het al jarenlang door bepaalde organisaties en de mainstream media aangekaart wordt, bestaat niet in de landbouwsector. De PAS of “programmatische aanpak stikstof “en het stikstof-decreet zijn gebaseerd op zwaar foute en gefraudeerde cijfers. Ook op het Symposium (5/3/2024): “Stikstof in alle redelijkheid” van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten te Brussel blijft de VMM beweren dat 95% van de ammoniak afkomstig is uit de landbouw en 1,4 % uit de huishoudens. Buitenlandse professoren werden ingehuurd om er transport en industrie uit de wind te zetten en het verhaal van de VMM te ondersteunen.
De boerengezinnen worden door de overheidsdiensten en de Vlaamse regering bedrogen.

 

Onze eerdere acties, standpunten en informatie over de stikstof-problematiek kan u lezen op onze website. www.verenigdeveehouders.be
De Vlaamse regering volhardt in de boosheid en heeft een onwettig stikstof-decreet goedgekeurd, met desastreuze gevolgen voor de Vlaamse veehouderij.
Weinig veehouders beseffen ten volle wat hen allemaal boven het hoofd hangt.

 • Ieder bedrijf krijgt een PAS-referentie – Ammoniak-quotum – op basis van de Mestbankaangifte van 2021
 • Vergunde aantal dieren wordt effectief gebaseerd op de gemiddelde veebezetting van het referentiejaar 2021.
 • NER’s worden afgeroomd – lees afgepakt – op basis van gemiddelde van ’20 – ’21 – ’22 + 10%
 • Slapende NER’s worden vernietigd.
 • Nulbemesting op gronden gelegen in groene gebieden in SBZ-H
 • Vleesveesector moet 5% emissie reduceren tegen 2025 zonder voor handen zijnde technieken
 • Er is nog steeds geen meetprotocol voor natuurlijk geventileerde stallen
 • Verplichte reductiedoelen van NH3 emissie tegen 2030 met referentiejaar 2015. Melkvee en vleesvee 15% en 20% voor mestkalveren. Bij rundvee kan die reductie nooit gehaald worden zonder zware investeringen of afbouw van de veestapel met evenredig inkomensverlies.
 • Reeds reductie van 5% tegen 1 januari 2025. ( binnen 9 maand) art 8. ?
 • Ontwaarding van vastgoed bij stopzetting: woning en bedrijfsgebouwen. Risico op wijziging tot statuut zonevreemd = afbreken. ??
 • Extern salderen blijkt een loze belofte
 • Er wordt geen perspectief geboden voor de jonge landbouwers

Daarom zet de vzw Verenigde Veehouders alle rechtsmiddelen in om de belangen van haar leden en de sector te verdedigen. Wij zijn de enige sector-organisatie die de volgende acties onderneemt!
Vordering tot schorsing en vernietiging van het stikstof-decreet bij het grondwettelijk hof.
Klacht met burgerlijke partijstelling tegen de VMM wegens publicatie van foute en onmogelijk ammoniak-depositiecijfers.
Deze juridische acties, die reeds opgestart zijn, kunnen we evenwel niet voeren zonder financiering. We hebben minimum 30.000 euro nodig.
Daarom, steun ons met een financiële bijdrage (crowd-funding, donnatie) via onze website www.VerenigdeVeehouders.be
Verspreidt deze boodschap en spreek uw collega’s, familie en vrienden aan.

Het is nu of nooit.
Samen staan we sterk.
vzw Verenigde Veehouders