Onderscheid: 1 Ammoniak = NH3

2 Stikstofoxiden of NOx-en

 

 1. Ammoniak of NH3:

Eigenschappen: Ammoniak in hoge concentratie is bij kamertemperatuur een kleurloos, giftig gas met een karakteristieke, sterk prikkelende geur. Een 2% oplossing heeft een PH van 11,2. Sterke base.

Soortelijk gewicht: 0,76.   (SG lucht is 1,29)    NH3 die na depositie niet gebonden is, stijgt weer op. !!

In de buitenlucht is de concentratie gemiddeld zeer laag (0 tot ± 4,4 µgram /m³ of

4,4 / 1.000.000.000.000.000)

Ammoniak wordt pas schadelijk voor de gezondheid bij een duizendvoud van de courante concentratie in de buitenlucht.

In het menselijk lichaam komt ammoniak voor in de lever, waar het ontstaat als tussenproduct bij de afbraak van eiwitten; het teveel aan stikstof in het lichaam wordt in de vorm van ureum via de nieren afgevoerd.

 

   Bron:
a. Mest (excrementen)
b.
Industrie
c. Verbranding

 

A mest

Al wat excrementen uitscheidt, van mug tot olifant, draagt bij aan de mestproductie:

veeteelt, wild fauna, huisdieren en ook de mens.

Bepaling van het aandeel in de ammoniakproductie door mest van diverse bronnen andere dan veeteelt wordt bemoeilijkt door de afwezigheid van degelijk wetenschappelijk onderzoek.

O.a. EMISSIEFACTOR.

De emissie door veeteelt, de zogenaamde emissiefactor per diersoort, is echter ook gebaseerd op afgeleide berekeningen en schattingen !!!!!

! NU PAS ! 2023, worden door het ILVO permanente metingen uitgevoerd in stallen om de werkelijke uitstoot en emissiefactor op jaarbasis te bepalen! cfr. Nieuwsbrief ILVO sept 2022: Vluchtige stikstof uit een veestal écht meten, kan dat (bijna)? – ILVO Vlaanderen.pdf  [i]

 

 • HUMANE BRON. Wordt niet al dusdanig vermeld in publicaties van de diensten VMM en VLM van het Departement Omgeving!  Huishoudens 1,4 % aandeel ammoniak-emissie. (1)
 • VMM bevestigt zelf dat ze met de humane sanitaire afval geen rekening houden. (brief 42.)

Gemiddeld produceert een mens 550 kg urine en 40 kg feces/jaar. Gemiddelde stikstof excretie is 13,7 g N/pers/dag.  https://www.researchgate.net/figure/Typical-values-human-nitrogen-excretion_tbl1_10606627

 

Urine bevat naast ureum (12 – 35 g/dag) ook ammoniak (0,6 – 1,2 g / dag)

In Vlaanderen leven 6,693 miljoen mensen of 480 personen/ km2. Vlaanderen is daarmee één van de dichtst bevolkte regio’s ter wereld. (NH3 excretie alleen al is: 0,6 – 1,2 g /d = ± 6, 693 Ton / dag of 2.442 TON / jaar)

In Vlaanderen worden jaarlijks ± 3.948.870 ton humane excrementen geproduceerd, met een inhoud van 33.468 ton stikstof. Afbraak van voornamelijk ureum tot ammoniak gebeurt gedurende het langdurig transport door de riolering.                     (cfr. Filmfragmenten van real time ammoniak-metingen aan riooldeksel    41.) https://www.facebook.com/verenigdeveehouders/videos/533639072138662  //.  https://www.facebook.com/photo?fbid=154044924051434&set=pcb.154045024051424

 • LANDBOUW-EMISSIE.

De stikstof (N) inhoud van de mest uit de veeteelt wordt door de VMM berekend op 129.000 ton. (N-L 2) [1]

Hieruit zou ± 33.700 Ton N-emissieverlies optreden. Dit is 26,1 %. Vermindert door Emissie Arme Stalsystemen en NH3-reductie technieken zou nog 29.000 Ton N-emissie overblijven.

Humane stikstof excretie is in grote orde 26 % van de veeteelt stikstof en toch wordt de NH3-emissie, ± 8743 Ton uit totale humane excretie niet vermeld. (1)VMM:  Huishoudens 1,4 % ! ! ! !

 

 • HUISDIEREN BRON.

Totaal 10 miljoen huisdieren:

1,5 miljoen honden, 2,4 miljoen katten, 197.000 paarden, schapen, geiten, lama’s, pony’s, konijnen, hamsters, kippen, vogels, reptielen, vissen…

 

De bijdrage van deze groep is niet te verwaarlozen. Stikstofverliezen voor de boerderijdieren zijn terug te vinden in het jaarrapport mest 2022 VLM. https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/mest/dierlijke-productie/stikstofverliezen/Paginas/default.aspx#4

Voor de paardachtigen is het stikstofverlies ± 1800 Ton N /jaar.

Geiten en schapen is het stikstofverlies 105 ton N/jaar.

Honden

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2688-8319.12128

BEREKENINGEN STIKSTOF PRODUCTIE.

 

1,5 miljoen honden X 14,4 g N gemiddeld/dag

=> 21,6 Ton N X 365 d = 7884 Ton N/jaar => ± 2000 Ton stikstofverlies/ jaar

Cijfers over andere huisdieren en wildfauna zijn niet gekend => Onze “schatting” 1000 Ton

 • NATUURLIJKE VEGETATIEBODEMS.

Activiteit van dierlijke organismen en compostering levert ook nog minimum 1,5 kg NH3/ hectare/jaar

25% natuurlijke vegetatie van de totale oppervlakte van Vlaanderen 13.682 km².

=> ± 500 Ton N/ Jaar.

 

B Industrie en transport

Productie en gebruik van ammoniak in de industrie en daarbij gepaard gaande emissie is niet volledig gekend.

Klasse 1 &-2 bedrijven moeten jaarlijks hun emissies melden aan de VMM. (Cfr imjv_emissies_industrie lucht_water_2004-2021.xlsm) (TOTAAL. 1429722,307 kg of 1429 TON) // sector 01-50: 111 Ton NH3 /in 2020 

Accidentele NH3 lekken van enkele duizenden liters, uit bv. diepvriescentrale, moeten echter niet gemeld worden omdat NH3 als een natuurlijk product beschouwd wordt.

Een volledig beeld van de NH3-emissie uit de industrie is niet mogelijk, maar gezien de hoge concentraties waarmee gewerkt wordt, zijn de gekende cijfers wellicht een zware onderschatting. (lekken, productieverliezen)

Ammoniak verbruik door kleine niet-melding plichtige bedrijven en particulier verbruik zijn niet gekend.

TRANSPORT: In België wordt jaarlijks ongeveer 8 miljard liter brandstof getankt. ???

Kerosine verbruik mondiaal: 19.85 million metric tons of oil equivalent in 2022

 

 

3 Verbranding

Verbranding van fossiele brandstof en biomassa gaat niet alleen gepaard met productie van NOx, maar produceert ook een groot aandeel NH3. Deze vaststelling werd mogelijk door de ontwikkeling van onderzoek naar isotopen van NH3, waarmee men de oorsprong van NH3 in het milieu kan achterhalen.

Blijkt dat 44% van de NH3 in Europa afkomstig is uit verbranding!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9747788/

 

Totale som van niet-agrarische NH3 is (wellicht zwaar onderschat): 13.259 TON

Besluit in verband met NH3 productie.

 

UITEINDELIJK IS SLECHTS ± 36 % VAN DE AMMONIAK AFKOMSTIG UIT DE LANDBOUW!!!

 

GEVOLG: Bij de berekening van de stikstof-depositie door de VMM in de 9 meetpunten in Vlaanderen is het gemiddelde van de fysiek gemeten natte depositie aan NH3: 4,4 kg/hectare/jaar. 36% is dan 1,58 kg N/ hectare/jaar aan depositie door de landbouw.

 

Omgerekend naar het volledige oppervlak van Vlaanderen (1368200 hectare X 4,4 kg/hectare) komt er in totaal ± 6020 Ton/N neer door natte depositie van NH3.

Het aandeel van de landbouw zou dan 1,58 kg N  / hect zijn of in totaal slechts 2.162 Ton N

Volgens de VMM produceert de veeteelt 29.000 Ton ammoniak emissie, waarvan het grootste deel dicht bij de bron neerslaat.

Deze bewering stemt NIET overeen met de berekende cijfers.

Conclusie: de vooropgestelde emissiefactoren werden te hoog ingeschat,

waardoor de uitkomst van de berekening niet klopt en men dus maar gemakshalve 8,3 kg N droge depositie theoretisch toevoegt.

 

“Droge depositie van ammoniak”  is een contradictio in terminis m.a.w. een verzinsel ! (zie 6A. )

Tekst uit EU-website: opmerkelijk is de vermelding: “Scientific references ▪ _No rationale references available”

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-ammonia-nh3-emissions-1 Ammonia (NH3) emissions 

 

 1. Stikstofoxiden of NOx-en / NO2

 

Wat zijn stikstofoxiden?

Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat ontstaat bij allerlei verbrandingsprocessen. Bij hoge temperaturen ontstaan chemische reacties, bijvoorbeeld tussen stikstof (N2) en zuurstof (O2) uit de lucht. In de lucht wordt  het uitgestoten stikstofmonoxide (NO)  vrij snel omgezet tot stikstofdioxide (NO2). De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) genoemd. Stikstofoxiden (NOx) komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen oa. – Bij transport en verkeer: auto, vracht, boot, trein,vliegtuig. – Verwarming van gebouwen en in de industrie.

De Nox-bronnen zijn geconcentreerd in stedelijk en industrieel gebied, zoals op de satellietbeelden duidelijk te zien is.  https://www.irceline.be/nl  vnl boven Antwerpen

De hoge concentraties Nox (tot 60, piekwaarden tot 80 µgram/m³) die in stedelijke gebieden gemeten worden zijn problematisch voor de volksgezondheid. (Antwerpen)

Eigenschappen:  Soortelijk gewicht van alle Nox-en is groter dan 2.       S.g. van lucht is 1,29.

Na depositie blijven NOx-en liggen en dragen voor hun volle gewicht mee aan de vermesting van de bodem. Dit in tegenstelling tot NH3 die in staat is terug op te stijgen en daardoor bij concentratie metingen in de lucht meerdere keren opnieuw gemeten wordt. Een fenomeen waar de VMM ook geen aandacht voor heeft. Luchtconcentraties van NH3 zijn wellicht vaak overschat.!

Bij de berekening van de stikstof-depositie door de VMM in de 9 meetpunten in Vlaanderen is de som van de Nox-en gemiddeld 3,81 kg/hect/ jaar.

Ook deze waarden zijn niet in overeenstemmming met wat de satellietbeelden laten zien.!!!!!

En nog minder na berekening uitgaande van de gemelde emissievolumes door de industrie. (IMJV./ 30.)

Vergelijk met NH3 / ammoniak in landelijk gebied = 4,5 µgram gemiddeld.

Bemerk dat Brussel niet mee ingekleurd wordt noch de Kalmthoutse heide !!! .Naar de NOx gehaltes in Brussel kunnen we raden. Naar analogie met de andere steden wellicht minstens 21- 30 µg/m³ .

Vrijwel het grootste deel van Vlaanderen heeft een NOx gehalte van minstens 11 – 15 µgram/m³.

Groen gearceerd is 16-20 µgram/m³.

Licht groen is 21- 30 µgram/m³.

Nox-en (s.g. > 2) zijn zwaarder dan lucht (sg 1,29), hoeveel kg N/hectare hierdoor neerkomt is niet direct duidelijk.

Droge depositie is voor NOx-en met s.g. >2 ( s.g. lucht 1,29) evidenter dan voor NH3 (sg 0,76).

Vergelijking met gemeten NH3 gehalte (4,4 µg/m³) dat resulteert in een natte depositie van 4,4kg N/Hectare

Zie ook: https://twitter.com/PSwaef/status/1731315274526163372

 

Op de website van VMM staat oa. Het volgende:

Ammoniak emissie / NH3

Bijdrage ammoniak-emissie per bron volgens VMM https://www.vmm.be/lucht/stikstof/uitstoot-ammoniak       2020 Excell.

 

Landbouw: 95,17  % !!! = FOUT  (zie verder : “vergeten” NH3-bronnen)

energie industrie transport handel & diensten huishoudens landbouw afval  
0,10 1,75 1,11 0,00 1,42 95,17 0,44

EVOLUTIE:  https://www.vmm.be/sectoren/landbouw/uitstoot-ammoniak-naar-lucht/landbouw-ammoniak-evolutie

VMM publicatie

 

Landbouw veroorzaakt merendeel van de uitstoot, hoofdzakelijk door de veeteelt. (fout, is  bashing)

Het overgrote deel van de uitstoot (95 %) was te wijten aan de landbouw:

 • De veeteelt was goed voor 86 % van de totale Vlaamse uitstoot, vooral door rundvee- en varkensstallen.
 • Mestverwerking en kunstmest veroorzaakten 9 % van de Vlaamse uitstoot.

De andere sectoren hadden een aandeel van maximaal 2 % in de Vlaamse uitstoot.

 

Stikstofbronnen:

FOSSIEL

-Verkeer

-Verwarming fossiele brandstof

– Industrie ( zie wetenschappelijke artikels) ? …lange lijst!

-Luchtvaart. ( emissie van de luchtvaart wordt slechts in rekening genomen tot 900 meter hoogte, ? bedrog

DON : Organische stikstof = 2 kg N /hectare  (7.)

– Stuifmeel of pollen depositie: tot 1 miljard stuifmeelkorrels / m2

– Organisch stof,

– Sahara-zand,

MEST en URINE: produceren ammoniak / NH3.

Wildfauna: herten, reeën (7 kg N/jaar), everzwijnen, hazen, konijnen, fazanten, patrijzen, ganzen !… enz.

 

VERZAMELDE INFORMATIE

 

Ook de andere N-bronnen moeten nog in rekening gebracht worden.

 

Wetenschappelijke artikels ivm niet-landbouw gerelateerde NH3-uitstoot.

 

Zoek resultaat:

https://scholar.google.be/scholar?q=NH3+emission+by+human+waste&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

 

Urine mens :

https://nl.wikipedia.org/wiki/Urine

 

Samenstelling van menselijke urine

(hoeveelheden per 1000 – 1500 mL, per 24h)

Stikstof (totaal) 7,0 – 20 g
– aminozuur 0,15 – 0,30 g
ureum 12 – 35 g
– NH3 0,6 – 1,2 g

 

 

http://www.pjoes.com/Ammonia-Emissions-from-Non-Agricultural-r-nSources,88952,0,2.html

 

ABSTRACT

Global ammonia (NH3) gas emissions to the atmosphere, without oceanic sources, was estimated at 44 million tons N-NH3·y-1, which is less than 57 million t N-NH3·y-1 returning to the earth’s surface with atmospheric depositions. It is generally maintained that the major sources of these emissions are agricultural activities, responsible for about 75% of emissions. Although in most inventories the non-agricultural sources are generally not considered, and only agriculture is blamed. The non-agricultural sources comprise human food consumption and waste, natural vegetation, wild animals, biomass and fuel burning, mobile sources, industry, and other technical activities.

 

Belangrijk tekst FRAGMENT: NH3 production human waste

NH3 is een sterke base, als het in een waterzuiveringsinstallatie fout gaat, dan versnelt de geproduceerde NH3 de stijging van de PH en de vorming van NH3.

Open toilets (latrines) are still used in some areas and only for this system was an emission factor of 2.2 kg N-NH3 per person and year recognized [15]. But the main amount of domestic wastewater is collected in sewage directed into the treat- ment works. Most of the nitrogen entering the treatment plants is in the form of organic nitrogen and ammonia- nitrogen. However, during the treatment process, organic nitrogen is converted to NH3 and exposed to volatilization. In oxy technologies some of NH3 is oxidized to NO2 ̄ and NO3 ̄ during the aeration process, therefore only small atmospheric ammonia losses should be expected from aer- obic processes, as pH of wastewater is maintained between 2-6. However, anaerobic microbial processes are likely to produce ammonia-nitrogen as a biological by-product of decomposition, and the pH of wastewater would rise above 7-8, and in that case ammonia emissions should dominate. Ammonia emissions from the wastewater treatment processes in southern California are estimated on the order of 1.0 mg N-NH ·dm3 of wastewater [16]. The NAPAP [12]

4.6 percent in total emissions, and rough estimates in European countries placed these contributions below 7% [6]. Efficiency of ammonia volatilization is dependent on the concentration of free aqueous ammonia (NH3(aq)) that grows as pH rises.

 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2688-8319.12128

 

Nutrient fertilization by dogs in peri-urban ecosystems

Because dogs are carnivores and mainly fed with a protein-rich diet, the nutrient concentrations in urine are relatively high. Urine N and P concentrations amount on average to 18.7 g N L−1 and to 484.6 mg P L−1 (Table S1). Cattle urine, for comparison, has typical N concentrations of 0.7–10.2 g N L−1 (Hoogendoorn et al., 2010). We adopt canine faecal concentrations of 44.3 mg N g−1 faecal dry mass and 32.0 mg P g−1 faecal dry mass (Table S1). These concentrations are, again for comparison, higher than N and P concentrations of 10–30 mg N g−1 and 1–4 mg P g−1 reported for savanna ruminants (Sitters et al., 2014) and P concentrations of cattle, deer and sheep dung which ranges between 5.5 and 8 mg P g−1 (McDowell & Stewart, 2005). For solid waste (faeces), we assume that each dog produces faeces once on each trip with a mean dry scat weight of 100 g (de Molenaar & Jonkers, 1993). For urine, we assume that each dog deposits one quarter of the daily 736 ml urine volume production per day (Beaver, 1999; Paradeis et al., 2013) during a walk to a dog park, and thus that 184 ml urine is deposited per dog walk in the nature reserves.

1,5 milj honden = 1.104000 L urine x 18,7 g= 20.644.800 g =.    20,6 Ton N in urine alleen

6,6445 Ton N in vaste uitwerpselen. Samen:  27,24 Ton N

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X16304858

 

Abstract

This study investigates the influence of aeration on volatile sulfur compounds (VSCs) and ammonia (NH3) emissions during kitchen waste composting. Aerobic composting of kitchen waste and cornstalks was conducted at a ratio of 85:15 (wet weight basis) in 60 L reactors for 30 days. The gas emissions were analyzed with force aeration at rates of 0.1 (A1), 0.2 (A2) and 0.3 (A3) L (kg DM min)−1, respectively. Results showed that VSCs emission at the low aeration rate (A1) was more significant than that at other two rates (i.e., A2 and A3 treatment), where no considerable emission difference was observed. On the other hand, NH3 emission reduced as the aeration rate decreased. It is noteworthy that the aeration rate did not significantly affect the compost quality. These results suggest that the aeration rate of 0.2 L (kg DM min)−1 may be applied to control VSCs and NH3 emissions during kitchen waste composting.

[17]. The most likely fate of ammonia in influent wastewater is its uptake and consumption by microorganisms, but the ammonia released after their decomposition is vulnerable to volatilization in each method and stage of waste treatment.

Both wastewater treatment and sludge management processes were recognized as some potential source of ammonia emissions. The contribution of the publicly owned wastewater treatment plants were estimated to con- tribute approximately 9 to 13.5% of the total ammonia inventory in the USA [16], and European countries placed contributions below 7% [18]. An EPA document recom- mended using an emission factor of 1,83 kg N-NH3 per 1,000 m3 of wastewater influent [8]. Human-originated nitrogen in sewage increased from 4.5 to 5.7 kg per person per year from 1970 to 2000 [19]. Traditional wastewater treatment can remove 85-95% N from inflow waste, an average emission factor is about 0.15 g NH3·dm-3 [8]. Not all human waste is collected in sewage works. Some are disposed of outside water closets or leaked from sewage installations.

The lack of experimental studies and measurements was replaced by the use of mass balance equation approach [18]:

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.0c00364

 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20103085696

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144661

Human Excreta as a Stable and Important Source of Atmospheric Ammonia in the Megacity of Shanghai

 

Abstract

Although human excreta as a NH3 source has been recognized globally, this source has never been quantitatively determined in cities, hampering efforts to fully assess the causes of urban air pollution. In the present study, the exhausts of 15 ceiling ducts from collecting septic tanks in 13 buildings with 6 function types were selected to quantify NH3 emission rates in the megacity of Shanghai. As a comparison, the ambient NH3 concentrations across Shanghai were also measured at 13 atmospheric monitoring sites. The concentrations of NH3 in the ceiling ducts ( μg m-3) outweigh those of the open air (~10 μg m-3) by 2–3 orders of magnitude, and there is no significant difference between different seasons. δ15N values of NH3 emitted from two ceiling ducts are also seasonally consistent, suggesting that human excreta may be a stable source of NH3 in urban areas. The NH3 concentration levels were variable and dependent on the different building types and the level of human activity. NH3 emission rates of the six residential buildings (RBNH3) were in agreement with each other. Taking occupation time into account, we confined the range of the average NH3 emission factor for human excreta to be 2–4 times (with the best estimate of 3 times) of the averaged RBNH3 of 66.0±58.9 g NH3 capita-1 yr-1. With this emission factor, the population of ~21 million people living in the urban areas of Shanghai annually emitted approximately 1386 Mg NH3, which corresponds to over 11.4% of the total NH3 emissions in the Shanghai urban areas. The spatial distribution of NH3 emissions from human excreta based on population data was calculated for the city of Shanghai at a high-resolution (100×100 m). Our results demonstrate that human excreta should be included in official ammonia emission inventories.

 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-ammonia-nh3-emissions-1

Ammonia (NH3) emissions

(Opmerking: de hoofdtekst is de bijna letterlijke bron van de VMM website)

<div class=”portalMessage warning”>This website has limited functionality with javascript off. Please make sure javascript is enabled in your browser.</div>

Indicator codes: APE 003

Published 15 Oct 2010

Last modified 04 Sep 2015

11 min read

This indicator tracks trends since 1990 in anthropogenic emissions of sulphur dioxide. The indicator also provides information on emissions by sectors: energy production and distribution; energy use in industry; industrial processes; road transport; non-road transport; commercial, institutional and households; solvent and product use; agriculture; waste; other. Geographical coverage: EEA-32. The EEA-32 country grouping includes countries of the EU-27 (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and the United Kingdom) EFTA-4 (Iceland, Liechtenstein, Switzerland and Norway) and Turkey. Temporal coverage: 1990-2010

 

Rationale Justification for indicator selection.     (OOK EUROPA LIEGT )

The agriculture sector is responsible for over 90% of NH3 emissions across the EEA-32. NH3 contributes to acid deposition and eutrophication, which in turn, can lead to potential changes occurring in soil and water quality. The subsequent impacts of acid deposition can be significant, including adverse effects on aquatic ecosystems in rivers and lakes, and damage to forests, crops and other vegetation. Eutrophication can lead to severe reductions in water quality with subsequent impacts including decreased biodiversity, changes in species composition and dominance, and toxicity effects. In many cases, the deposition of acidifying and eutrophying substances still exceeds the critical loads of the ecosystems (see EEA indicator CSI 005 ‘Exposure of ecosystems to acidification, eutrophication and ozone‘). Further details concerning emissions of acidifying pollutants are provided in the EEA Core Set Indicator CSI 001 ‘Emissions of acidifying substances‘.

As a secondary particulate precursor, NH3 also contributes to the formation of particulate aerosols in the atmosphere. Particulate matter is an important air pollutant due to its adverse impact on human health and NH3 is therefore also indirectly linked to effects on human health (see EEA Core Set Indicator CSI 003 ‘Emissions of primary particles and secondary particulate precursors‘ for further details concerning emissions of particulate matter.

Scientific references

 • No rationale references available

Indicator definition

 • This indicator tracks trends since 1990 in anthropogenic emissions of sulphur dioxide.
 • The indicator also provides information on emissions by sectors: energy production and distribution; energy use in industry; industrial processes; road transport; non-road transport; commercial, institutional and households; solvent and product use; agriculture; waste; other.
 • Geographical coverage: EEA-32. The EEA-32 country grouping includes countries of the EU-27 (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and the United Kingdom) EFTA-4 (Iceland, Liechtenstein, Switzerland and Norway) and Turkey.
 • Temporal coverage: 1990-2010

Units

ktonnes (1000 tonnes)

 

Policy context and targets

Context descriptio

Nederlandse tekst in VMM site (Omgeving) is vrijwel vertaling van EU site hier wel 90% ipv 95%

Stikstof – NH3 – aandeel emissies sector – 2020. Excel document in downloads

 

https://www.mpic.de/4673422/die-menschliche-haut-ist-eine-wichtige-ammoniak-quelle

Human skin is an important source of ammonia emissions

Human skin emits much more ammonia than the breath. The sticky molecule can spread on all surfaces and change the chemistry of our house.

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.0c0009

[1] https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Mestrapport_2022.pdf